บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย - ใช้ cci เพื่อทำเงินนอก forex

Indonesian_ Rupiah_ IDR_ banknotes. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย. � � Թ� � � � � � � � � Թⴹ� � � � �.
รู เปี ยห์ ( Rupiah) เป็ นสกุ ลเงิ นของประเทศอิ นโดนี เซี ย T. � � � � � � � � � � պ� ԡ� â� � � � ҷ� 駢Ң� � � � � Т� ŧ� Ф� � Ҥҡ� � � � � � ŧ� ѹ � � ǹ� Ҥ� � ҵðҹ� � � � � � � � � � � � � � �. � ѵ� � �. � ѵ� � � š� � � � � ¹� � � � ҳ.


� � � � � � � � ͢ ͧ � Ѱ� � ŵ� ͻ� ЪҪ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¹� � ŧ� � è � ˹ � � ¢ � � � � � � � � к� � � � � � � � � � � � Թʴ� �. ٻ� Ҿ� � � � Ѻ � ѵ� � � Թ� � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � Ҹ� ó� Ѱ� Թⴹ� � � � � � � � ʡ� � � � Թ � � � � � � � � � � ( Indonesian Rupiah : IDR) � ѵ� � � š� � � � � ¹� Ѩ� غѹ 1 000 � � � � � � � �. � � � ͢ � � � š� � � � � ¹� � � � š� ͧ � � � � � � � � � � ҧ� � � ´ � ´ � � � � � � � � � ѡ� � � � � � � � � 硷�. � ب� Ե� � � ѵ� � � ЪҪ�.

ػ� � � � � � � ɰ� Ԩ � � Ш� � ѹ� � � 12 � ѹ� Ҥ� 2560 � � Ҥ� þҳԪ � � � � � � ö� � Сͺ� � á� � � � ҧ� � ҹ� � � � � Թ � ҷ� � Ѻ� ҡ� � Թ � � � � � � Թ� � � � � � � � � � � � � Թ� � � � � ӻ� Сѹ � � ʫ� � � � ѵ� � � ôԵ � � � � š� � � � � ¹� � Թ� � ҵ� ҧ� � � � � � � � � � � 顮� � � �. 5 ล้ านรู เปี ๊ ยะ หรื อประมาณ 4, 500 บาท. � ѵ� � � ôԵ� � 繷� � � � � � Ѻ� � � � 仵� � � � ҹ� � � � ç� � � � � � � ѵ� Ҥ� � � � � � ҹ� � � 觷� ͧ � � � � � � � � � � � � ҧ� á� � � � � ҡ� � � � 仴ٵ� � � � � � � � ҹ� � � � ÷ � � � е� ͧ � � � � Թ� � � � � � � � � � � � � ѵ� � � ôԵ� � � � Ѻ� � � � ի� �.


� � ô� � Ǩ� ͺ � � 鹷� � � � � � � ԡ� � � ͧ � ҧ� � � � � � � � ԡ� á� ͹ � � 觫� � ͫ � � � � � � � ; � س� � � � ö� � � � � � Թ� � � � � ѵ� � � � � � � Թ� � � � ҫ� � � � � � � ҡ� � ҹ� � � � Ѿ� � � ҡ� � � 㹺� � � � � � � � ͧ � � � � ҹ� � � � ջ� � � " Jual. 2 ˹ ѧ� � � � � Թ� ҧ� � � � � Ѩ� غѹ ( � � Ѻ� � ԧ).

150 � � � � � � � � � � Ѱ. Licencia a nombre de:. 6 � � � � � � � Թ� � � � � ŧ� Ѻ� Դ� ͺ� � ¡ � ë� � � � Թ� � � � � � / � � � � � Ѻ� � � Ф� Һ� ԡ� � � � � � � � � � � � ѵ� � � � � � ԡ� � � � ¼� ҹ� к� � � ê� � � � � Թ� ͧ Page365. 5% � � ʹҾ� � � � � � - � Թ� � 1. ตั วแปลงสกุ ลเงิ นจาก เงิ นรู เปี ยอิ นโดนี เซี ย ( IDR) ให้ เป็ น บาทไทย ( THB) และจาก เงิ นรู เปี ย อิ นโดนี เซี ย ( IDR) ให้ เป็ น บาทไทย ( THB) โดยใช้ อั ตราแลกเปลี ่ ยนล่ าสุ ด. สั ญลั กษณ์ สำหรั บ THB สามารถเขี ยนได้ Bht, และ Bt.

6 - 10 � � � � Ҿѹ� � 2560. Иҹ� � � � Թ� � � � ͧ ʧ� � � ⡧ � ҵ� - � � � Ѵ� ֡ 33 � �. � � � Ի� Թ� � フィリピン � � � � ( PHP). สกุ ลเงิ นและบั ตรเครดิ ต.

สมาชิ กหมายเลข. อิ นโดนี เซี ย. � � � � � Դ� � 繷� � 1.


Ԡ� � � � Թ� � ҵ� ҧ� � � � � � - � � Ҥ� ÷ � � � � � � � ӡѴ ( � � Ҫ� ) 6 ʡ� � � � Թ� � � ѹ� ͡ � � ҧ � � � � � � � � � � � � � � ش� � � � � � � � � � չ� � � � � � ǵ, � � � � � � � � � � Ѱ� � � � Ѻ� � � � � � � � �, � � � � � � ҵ� �, � � � � � � � � ҹ � չ� � � � � � � � ù � � � ʡ� � � � Թ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ԡ� � ੾ � з� � � ӹѡ� ҹ� ˭ � � � � ҹ� � � * * * * * � � ԡ� � � � Թ� ͹ � � ҧ� � � � � � ʡ� � � � Թ AED ʡ� � � � Թ MYR � � � ʡ� � � � Թ IDR � � ô� Դ� � � � ͺ� � � � � � � � áԨ � � Ҵ� � Թ. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย. ʡ� � � � Թ : � � � � � � � � ( Rupiah : IDR). ʡ� � � � Թ� ͧ � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ѵ� � � š� � � � � ¹� � � 1 USD = 8690.

� � � � � ҫ� � � SIM Ẻ� � � � � � Թ� � � � � � � � Ըա� á� � � � � � Ţ� � á� Ѻ� � � ͧ � � � � � � պ͡ � � � � � � � � � � ѵ� � � � � � � Թ� � � � � � � � � � ǹ� Ҥ� � � á� Ѻ� � � ͧ � � ¡ � � � � � ҳ� ҷ� � � � � � � � Թ 4 � ҷ � � � � ʹ� � � �. 3 · Kanał RSS Galerii.

� � Ҥ� á� ҧ� � � Ѱ ( ࿴ ) � л� Ѻ� � � � � ѵ� Ҵ͡ � � � � ¹� º� � 㹡� û� Ъ� �. � � �, � ѵ� � � ôԵ. � � � � ùѡ� � � � � � � � � � � � � 黯� � ѵԻ� � ʺ� � ó� � � � � � � � � ͧ � س! ʡ� � � � Թ� � � ҧ� � 繷ҧ� � âͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � ( RP) � � � ѵ� � � � � � � 100 50 � � � 25 � � � � � � � �.

� Թⴹ� � � � � � � � ¡ � � � � � � � � 繡� � � � � � � � � ȷ� � � ա� èѺ� � � � � � � � � ´ � � � � � � � � ֧ � ա� � � � � � � � � � � � � � � � � ҧ� � Թ� � � � ջ� � � Է� � � Ҿ� � � ҧ� Ѻ� � � �. 5 � � Ǵ� � ë� � ͢ ͧ. ʡ� � � � Թ� � � � � � � ö� � � ͢ � � � š� � � � � ¹� � � 㹻� � � � � � � � | � � � � � Ҥ�. � � ʹ� : � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � 87 � Ѻ� � � � � ʹ� � � � � � � � � � � � � 6 � Ѻ� � � � � ʹҤ� � ʵ� � ԡ� � � � � � � � ᵹ� �.

� � з� � � � � � � Ժ⵷ ҧ� � � ɰ� Ԩ � � � � � � � 4. บั ตรเครดิ ตเป็ นที ่ ยอมรั บทั ่ วไปตามร้ านค้ า โรงแรม และภั ตตาคารในย่ านแหล่ งท่ องเที ่ ยว แต่ อย่ างไรก็ ตามหากเข้ าไปดู ตามหมู ่ บ้ านก็ ควรที ่ จะต้ องมี เงิ นรู เปี ยห์ ด้ วย บั ตรเครดิ ตที ่ รั บคื อ วี ซ่ า. 3% � � û� � � ͧ � � � � ͧ � кͺ� � ЪҸԻ� � � Ẻ� Ҹ� ó� Ѱ � ջ� иҹҸԺ� � � � 繻� � � آ� � з� ˹ � ҷ� 軡� � ͧ � � � � � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � ҧ� � Թ� ͧ � Թⴹ� � � � � ( � � � � � � � � ) ʡ� � � � Թ � � � � � � � � ( Rupiah) � ѵ� � � š� � � � � ¹.

บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย. � ب� Ե� � � ѵ� � � ЪҪ� | � � � Թ� � � � � Թ� � � � ͺ�.

Ǩҡ� � � � � � � � ͧ � � ǧ� ͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � - Go Thailand Go Asean � � � � : � � � � � Ҫ� � � � � � � � � һ� ШӪҵ� � � � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � Bahasa Indonesia. IIU | Iron & Steel Inteligence Unit | � � � � � ֧ � � ѡ� ѹ� � � � � Դ� � èѴ� � � � � � � � ͢ � � ¡ � ê� � � � � Թ� � � � � � ¹ ( APN) � � 觻Ѩ� غѹ� � ầ� � 㹻� � � � � � � � � � � � � � � � � � � § 6 � � � � � � � � � ͹ Ҥ� � � � � � � � Դ� ҵðҹ� � ҧ� � � � � � ͢ � � � APN � � � � Ҩз� � � � � � Դ� � ŵ� � � ù� � � � � � � � ͢ � ´ � � � ʡ� � � � Թ� � ͧ � � � � � � µç � � 觻Ѩ� غѹ � � �. Ǡٵ� � - � ٺش 4 � ѹ 3 � ׹ � � � � � � � � 蹡� � � � � � � �!

TNA - � � иҹ� � Ҽ� � ᷹ � Թⴹ� � � � � � � ͧ ʧ� � � ⡧ � � Թ� ѵ� � � ЪҪ�. � � ôԵ� � 繷� � � � � � Ѻ� ѹ� � � � 仵� � � � ҹ� � � � ç� � � � � � � ѵ� Ҥ� � � � � � ҹ� � � 觷� ͧ � � � � � � � � � � � � ҧ� á� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ҹ� � � � � � � � � � � Թ� � � � � � � � � Դ� � � 仴� � � � ѵ� � � ôԵ� � � � Ѻ � � � � ի� �,.

อิ นโดนี เซี ยใช้ สกุ ลเงิ นเป็ น “ รู. � � � � � � � �. � � � � ミャンマー, � � Ҵ ( MMK) Zone 1. ตอนนั ้ นที ่ จำได้ ใช้ บั ตรเดบิ ต กดเงิ นที ่ จากาต้ า ได้ เรทดี มากๆพอๆกั บ แลกเงิ นดอลล่ าแล้ ว เอาดอลล่ าไปแลกธนาคารที ่ โน่ นครั บ แต่ รู ้ สึ กจะเสี ยค่ าบริ การในการกด. ʡ� � � � Թ. 3 � Ѻ� � �.


ตั วแปลงสกุ ลเงิ นจาก เงิ นรู เปี ยอิ นโดนี เซี ย ( idr) ให้ เป็ น บาทไทย. 3 � Թ� � � � � � � � / � � � � � � �.

6819 � ҷ ( 25. � � Ǣ� ͢ � � � � Ѱ� � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � � � º� � � � Ѻ� � è� � � � � Թ� � � � � � � � � � � � ٻẺ� ѵ� � � Թʴ.

� ҡ� � � � � 18 �. Թ� � � �.


IDR � � � � � � � � � Թⴹ� � � � �, � Թⴹ� � � � �. โพสเมื ่ อ: วั นพุ ธ 10 กรกฎาคม. แล้ วก็ แลก ดอลล่ าร์ ไปเผื ่ อ 500 เหรี ยญเผื ่ อจำเป็ นก็ แลกตามจุ ดรั บแลกค่ ะ แต่ ตอนไปคำณวณแลกรู เปี ยไปพอดี เลยเหลื อดอล ล่ าร์ กลั บมาแลกเงิ นบาท คื นที ่ สนามบิ น. � � � � � ; � � पѹ� � � � � � � � � � � � � � ա� è٧㨴� � º� ԡ� õ� ҧ � � � � � � � � ͧ � Թ� � � ҤҾ� � � � � � � � � � � ͧ � ҧ� � ê� � � � � Թ� � � � дǡ � � � � ö� � � ¼� ҹ� ѵ� � � ôԵ � � � � Ѻ� � Ǩչ� � � � ö� � � м� ҹ Renminbi � � � iDEAL � � � � � � � Ѻ� � � � � � � � ͧ � � ê� � � � � � � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � ö� � � � � � Թ� � � � � � � � � � ҹ� � ԡ� � � ѡ� ѭ� ո� Ҥ� âͧ � Թⴹ� � � � � Mandiri, Alipay, BCA .

4 � Թ� � � � � � � �. Comenzado por Yebenoso Bailén Sicilia Hispana Reg.

� � � ʡ� Ŵ� � ǡѺ� Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � ( Rp) / � ѵ� � � š� � � � � ¹� � � � � � � � � � � ҳ 1 � ҷ = � � � � ҳ. ¹ : � � � � � Թ� � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � ŧ� � � � ش� ͺ 16 � � � � � � � � � � � � ­ [ � � Թ� � � : Rp - � � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � ] [ 3/ 6]. 4 respuestas; 1252. Ҹ� ó� Ѱ� Թⴹ� � � � � - � � ҹԵԺѭ� ѵ� � � 觪ҵ� 18 �.

ASEAN Do' s and Don' ts. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย.

Թ� � � : Rp - � � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � ] [ 3/ 6] - Colnect ʡ� � � � Թ ʡ� � � � Թ, � Ҥ� � Ѻ� � � �, � � � ѵ� � ҤҢ� � � � � � � š� � Թ& � ͹ � � Թ& � � ҿ. The Rich Hotel Lawe- Lawe � � Penajam, � Թⴹ� � � � � - � � � � � 5 � � ͧ. Ŷ� ͧ � � � � � � | Chiangmai Global Tour 21 � �. � Թⴹ� � � � � インドネシア, � � � � � � � � ( � ѵ� � � Шӵ� � R) Zone 1.

� � � � ԡ� ÷ � � � Ẻ� � ʹ� � � � ­ � � � Ẻ� � � � ѵ� � � � � Ѿ� � � � ǹ� � � � � � � Ѿ� � � � Ѻ� � � � � ͧ � � ¨ е� � � � � � � � � ǹҷ� � � 10, 000 � � � � � � � � ( � � ع� � � � � Ţ� � � � � ͧ � � � ). � Ѩ� غѹ� � � ѵ� � � Ť� � � ٧� ش� ͧ � Թⴹ� � � � � � � � 100 000 � � � � � � � � � ҧ� � � � � � � ҹ� � Թ� � � � ҵ� � � �.

� � � � � � � � � ԧ� Ե ( MYR), マレーシア Zone 1. � � � � � � � � : � ѹ� ظ 10 � á� Ҥ�. � � � � � � Թ� ҧ� ֧ � � さҹ� � � � が� � / � � � � � � � 駹� � � ҡ� � � ѵ� � � � さ� � � � � � � � � � Թ� � � � ؤ� Ÿ� � � � Ҩ� � � � さ� Ѻ� � � ¡ � � � �. รู เปี ยห์ หรื อ.
� � � ҷ� � � � � � � � � � � � : � � � ҫ� � � � � Թⴹ� � � � �. � � � � Ѩ� � ¡ � � Ŵŧ� ͧ � � ä� � � š� � � � Ҥҹ� � � ѹ � � � � � � � � Թ� � � � � � � ѳ� � � � Ф� � � � ѹ� ǹ� ͧ � � � � � Թ � з� � � � � � � � � � � � Ҿ� � � � � � ɰ� Ԩ � ͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � ʴ� �. � � � � � � 3. เงิ นรู เปี ยอิ นโดนี เซี ย แบ่ งออกเป็ น 100 sen.

อั ตราแลกเปลี ่ ยนสกุ ลเงิ น: รู เปี ย อิ นโดนี เซี ยน ( idr) ถึ ง เงิ นบาท. Cluj - Catania ( Sicilia) august - last post by omgs.

� � � � � � դ� � � ¶ ١� � � ԧ� � � � � � � � ѧ� � � � � ֧ � � � � ¡ � � � � ˹ ѧ� � � � � Թ� ҧ� � � � ѵ� � � � � � � � � � � � ͧ � Թ� � � � � ҧ� ҡ � � � � � � � � Թ� ҧ价ӧҹ� � � ; ӹѡ㹡� ا� ҡ� � � � � � � � � � � Ǥ� � � � � � § ҹ� � Ƿ� � ʶҹ� ͡ � Ѥ� � Ҫ� ٵ. 3 � � ҹ� � ҹ� � � � � � � � ( 5, 830 � � ҹ� ҷ) � � � � � � � ҧ� � ÷ � � ѵ� � � ЪҪ� � � � � 硷� ͹ ԡ� � � � � ǻ� � � � � � ѧ� � ÷ � � 18 � á� Ҥ� 2560 � � � � 01.


Թ� � � � � С� � � š� � � � � ¹� � Թ� � Ңͧ � Թⴹ� � � � � - WonderfulPackage ˹ � � � � � Թ� � Ңͧ � Թⴹ� � � � � � � � ¡ � � � � � � � � � � � ( REPIAH) � � � � � ѡ� � � ¹� ѹ� � � � � � � Rp � � � � � � ¹� � � � � ҧ˹ � Ҩӹǹ� � Թ. CNY � � ǹ� � � Թ� � Թ� � �, � Ҹ� ó� Ѱ� � ЪҪ� � չ. 7% � � � � � � � � 繡� � � � � � � ¹� � ŧ� � � � � � � � � Ѻ� � Ҵ� � Դ� � � � � ҡ� � � � � � � � � � � � Թ� ͧ � � � � � ȷ� � � � � � 仴� � » � Ъҡ� � � � � � � � � � � 200 � � ҹ� � � � 觹� � � � » � ѺŴ� � � � ش� ֧ 26% � � � � ͻա� ͹ � ҧ� � ҹ� � � � � � � � � � ش� ͧ JISDOR � ׹ � ѹ� � � � � ë� � ͢ � � ʡ� � � � Թ� � � � � � � � � � й� � � � � � � � � 11, 421.
� ӹѡ� ҹ� � Һ� � � � � � ÷ ب� Ե� � � � � ѻ� ѹ� ͧ � Թⴹ� � � � � � � � ѧ� � � � Թ� � � � ͺ� ǹ� � Ҫԡ� Ѱ� � � � � � ˹ � � � � � � � � ͡ � � � � � ҷ� � � � � Ѱ� � � � � � � � Դ� � 繨ӹǹ� � Թ 2. � � С� � � � � ù� º� ¡ � � � � Թ ( � Ϳ � � � � � � � � ) � � � � � � ش� � � ¢ ͧ � � 60 � ͧ � � �.


: � � � � � � � �. 7% � � � Ҥ� � � Թ� � � � � � � � � � Ѱ� � � � � � � Դ� ѹ� Ѻ 1 � � 10 � � Ҵ� � 鹼ŧҹ� � � � 蹷� � � � š. ˹ � � � � � Թ� ͧ � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � � ( Rupiah) � � � � ö� � � � Թ� � � � � � š � � � � � � � й� � � � � � � � � Թʡ� Ŵ� � � � � � � � � � Ѱ� � � š� � � � � � ÷ � � � � ա� � � � � � 1 � � � � ­ � � � Ѱ� � � � š� � � 13, 000.

Nana In Thailand � � � ѵ� � � � � � � � � � Թⴹ� � � � �. Ŧ� � � | StubHub � � � � � � � � � � � � � � Ҵ� ء� � õԴ� � � � � � � � ҧ� � � � ͹ � ٧� � Ф� ͺ� � � � � � � � � � � 觻ѹ� � � � ǡ� � � � � � � Ѻ� � � � ֧ � � � � ʹءʹҹ� � е� � � � � 鹢ͧ � ѹ� � ش㹺� � � բͧ � س� � � « � � � � � 촷� � � � � � � ء� � � � � � ҹ� ҹ 30 � ѹ.

ʡ� � � � Թ 10 � � � � � � AEC � AEC Job Listing � � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � ǡ� � � � � � � 㹻� � � � � � � � 1 � � � � � � �. - � � С� � � � � û� Һ� � � � � � ÷ ب� Ե� ͧ � Թⴹ� � � � � ( ा � � � ) � � � ѧ� ͺ� ǹ �. และเป็ นแบบ 2 รู กลมๆ ควรเตรี ยมอแดปเตอร์ ปลั ๊ กไฟ หรื อ. DKK � � ùഹ� � � � �, ഹ� � � � �.

� � � � Թⴹ� � � � � � ѹ� � � � � � � Թʴ� ҡ� � � � � � ѧ� Ѱ� � � � Թⴹ� � � � � � ͡ � � � � � � � ¡ � ÷ Ӹ� á� � � � ѵ� � � ôԵ� � � � � � ҷҧ� � Һ� � � � � � � � � � � § � � � �. Թⴹ� � � � � - World Heritage Vacation ˹ � � � � � Թ� ͧ � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � � ( Rupiah) � � � � Ť� һ� � � ҳ 1 � � � � ­ � � � Ѱ � � � š� � � � � � � ҳ 8 000. � � � � � � Թ� ҧ仴ӹ� ӷ� � � � � � � � � � � � � ҧ� � � ͹ � ԧ� � � � ҷ� Ի� ӹ� � � � � ҤԴ� � � � � � � � � � Թ � � � � � � � � � ǹ� � � � � � ǹ� � � � � � � � � � � � � � � � � � ҧ� � � � � Һ� ѹ� � � � � � � � � � � ʡ� � � � Թ � � � � � � � � �.

� � ¤ � � � � � � � � � � չػ� оѹ� � � � � � ҹ� ¡ � ý� � � � Ԩ � � � � к� ԡ� á� � ŧ� ع. ʡ� � � � Թ� ͧ � � � � � ҷ ( Thai Baht THB) � � Թ� ҷ� ͧ � � � � � ʶҹФ� ͹ � � ҧ� � � � � � � � � 㹺� ô� ʡ� � � � Թ� � � � � ¹� � � ¡ ѹ � � � � ͧ � ҡ� � � � � � � � � � � � � Թ� ع� � � ͧ � � � � � ҧ� � � � � � � ٧� ҡ � ѵ� � � š� � � � � ¹� � Թ� ҷ� � ¹� � � � � � 32 � ҷ� � ʹ� � � � � � � � � Ѱ � � � ѵ� � � Թ� ҷ� � � � ռ� Ե� ͡ � � � � � � ҹ� � � дѺ� Ҥ� 20 000 � ҷ. 62 � ҷ/ � � � � ­ � ) � � � � Ҵ� � � � � Թ� � � � � � � Ի� Թ� � � � 秤� � 1. � � � ầ� � � � � � � � � � � Թ� ҷ� � � � ⴹ� � � � � � ǧ˹ ѡ� � � � � � � � ٻ� - � � � � � � � � � � � � � � � � � ɰ� Ԩ � � � � � � � � � � � � � ع� � � ͧ � � � � � ҧ� � � � � � � ѧ� � � � � � � ٧ � � � � � � � � � � � � � � Ҵ� � źѭ� � � � Թ� оѴ㹻չ� � ᵡ� � ҧ� ҡ� Թⴹ� � � � � � � � � ջѭ� ҡ� âҴ� � źѭ� � � � Թ� оѴ� � � � � � ѧ � � з� � � � ¡ � � � � � ǹ � � �.

2 � Ըա ê� � � � � Թ. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย. Т� ͵ � ŧ� � � � � 觵� 駵� � ᷹ � � � � � � Ѻ� � � Ф� � � Թ� � � � Page365.

Ҹ� ó� Ѱ� Թⴹ� � � � � ( Republic of Indonesia) - � � � � � èҡ� ä� � � � � � � ҧ. ผมจะเดิ นทางไปดำน้ ำที ่ บาหลี ราวๆกลางเดื อนสิ งหา ค่ าทริ ปดำน้ ำเค้ าคิ ดเป็ นเป็ นเงิ น ดอลล่ า คราวนี ้ ในส่ วนค่ าใช้ จ่ ายอื ่ นๆ อย่ างที ่ ทราบกั นว่ า บาหลี ใช้ สกุ ลเงิ น รู เปี ยห์ ผ. Թ� � Ңͧ � � � � � ȿ� � Ի� Թ� � - Google Sites � ѹ� � Եâͧ � � Ҩ� � � � � Ѻ� � Թ� ҧ� � � � � � � � � ١� � ҷ� � � � � � � � � § � Ҩҡ� ǡ� � � � � � � ա� ë� � � � ѵ� � � � � � � � � � � � ͧ � Թ � � � � � � ͧ � ѡ� ç� � � � � � � 稷� � hutchgo. 2 140 000 � � � � � � � � � Թⴹ� � � � �.


แลกเงิ นรู เปี ยห์. � ѵ� � � š� � � � � ¹ : � � � � ҳ 100 � ҷ.


11% ¡ � � � � � � Թ� � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � ͹ � � � 0. Ѵ� � � š� � � � � ¹� � Թ� � ҵ� ҧ� � � � � � - � � Ҥ� á� ا෾ � � ü� Ե� � � � Ѻ˹ ѧ� � � � � Թ� ҧ� � Ѻ� � � � � � � � � � һ� � � ҳ 2- 3 � ѻ� � � � - � � Ҹ� � � � � � � � 520, 000 � � � � � � � � ( � Ѻ੾ � � � � Թʴ � � ô� � � � � � � � Թ� � � � ʹ� ). � � � � � � � � � � Ѻ� � â� � � � ҡ� � � Ъ� ҷ� � � � � � � � �.

� � ҧ� � � � � ͧ � ҡ� � � � ͡ � ѹ� � ѵ� ú. � � � ͻ� � � � � � � � � � � � ѧ� � � � � � ͻ� � � � � � � � � � ҭ� � � � � �, ʡ� � � � Թ � � Һ� ԡ� �. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย.
หน่ วยเงิ นของบาหลี และอิ นโดนี เซี ยเป็ นรู เปี ยห์ ( Rupiah) มี มู ลค่ าประมาณ 1 เหรี ยญสหรั ฐ จะ แลกได้ ประมาณ 8 000. К� � � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � | � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ѹ� � ԧ � ͧ � � �. Ǻ� � � � � � � � Air Asia | EmagTravel � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( AUD) ; � � � � � � � � � � ͧ � � ( HKD) ; � � � � � � � � � � � � � ѹ( TWD) ; � � ǹ � չ( CNY) ; � ¹� � � � � � � ( JPY) ; � � � � � � � � � � ǫ� � Ź� � ( NZD) ; � � � � ( EUR) ; � ͹ � � � � � � � � � ( KRW) ; � � � � � � � � � ԧ� � � � � ( SGD) ; � ͹ � � � � � Ҫ� ҳҨѡ� ( GBP) ; � ԧ� Ե � � � � � � � � ( MYR) ; � ҷ( THB) ; � � � � � � � � � � � Ѱ( USD) ; � � � � � � � Թⴹ� � � � � ( IDR) ; � � Թ� � ⫢ ͧ � � � Ի� Թ� � ( PHP). 1 � õ� � � ͧ � �. ʹ� � � � � � � � � � � � · � � � س� � ͧ � � � � � ͹. ʡ� � � � Թ� � � � � ¹ 10 � � � � � � � � ʡ� � � � Թ� � � áѹ� � ҧ � � � � � � ٻ� � � ѵ� � � � �.

� � � � � � � � � � � � � Թ� ҧ㹵�. 5 � Ѻ� � � � � ʹҤ� � ʵ� � ԡ� � ᤷ � � ԡ� � � � � � 1. Com TH: � ͧ � ѵ� � � � � � � � � � � � ͧ � Թ � ç� � � & � � � � ࡨ � � � � � Թ� ҧ 1 �. � � � � Ѻ� � � � � � � � � � � �. - � � � � � � � � � � � � ١� � ͧ � Ѻ� � � ҷ� ͧ � � � �. - taraarryatravel � Ѥ� � ЫҺ� � � � ͧ � � � � � � � · � ȵ� � ѹ� ͡ � Դ� Ѻ� һ� ǹ� ǡԹ� � � ȵ� � ѹ� � � � � § � ˹ � ͨ ô� � ҹ� � � � � ͧ. 150 � � � � � � � ᤹ Ҵ�. Holiday Autos � � � ҷ� � � � � � � � � Bahasa Indonesia � � � � � � � � � Ҫ� � � � � � � � � һ� ШӪҵ� � Թⴹ� � � � � ʡ� � � � Թ � � � � � � ( Rupiah).


Th ʡ� � � � Թ� ͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � ʡ� � � � Թ � � � � � � � � ( Rupiah) � ѵ� � � š� � � � � ¹ 1 � � � � � � � � � � Ѱ� � � ҡѺ� � � � ҳ 8 030 � � � � � � � � ʡ� � � � Թ� � � � � � � � ( Rupiah) 1 000 � � � � � � � � ( IDR) � š� � � � � � Թ� � � � � � � � � � 3. � Թⴹ� � � � �, � ѵ� � � ôԵ. Թⴹ� � � � � - Plastics Intelligence Unit 13 � �. � � 駹� � � ѡ� � � � � � � � � � � Դ� � µ� � � � � � ͧ � � � � � й� � � � Թ� � � � � � � � � ա� û� Ѻ� � � � � � � � 6.

75 � � � � � � � � � � Ѱ. 8% � � � Ҥ� � � Թ� � � � � � � � � � � 9.

Community Calendar. � � иҹा � ड� � � � � � � �. USD50- 100 USD: 50- 100 30.

8% � � ʹҾط� 1. W Wydarzenia Rozpoczęty. � á� Ҥ� 2553 � � � 觢� � � � � : � ͷ.

˹ � � � � � Թ ʡ� � � � Թ� � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � ( Rp) � � � � � � � � � � � � ­ � � � � � � � 25 � � � ֧ 1 � � ѵõ� � � � � � 100 � ֧ 100 000 � � � � � � � �. � � � � ѷ CekAja � � � � Startup Fintech � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � ӡ� � � � � � º� � � º� � � � � � � � � � � ¢ ͧ � � Ե� ѳ� � � ҧ� � � � � Թ� � С� û� Сѹ� � µ� ҧ� � � � � � Թ� � � � � � � ǹ� ؤ� � � ѵ� � � ôԵ � � ýҡ� ͹ � � Թ� � · � � � � � � � � � � Թ� ҡ� ٻẺ.

� � � ا� ҡ� � � � �. � � � � � � - � � � � � � � � � � ¹- � � � � � : � Թⴹ� � � � � � � Ի� � � � � � � Ѻ� � Թ 14000 � ҷ � � � � � � � � � � � � ͧ � Թ � � � � � Ǥú� � � � 6 � ѹ � � � � � � � � littlekidsjourney.

� � � ҡѺ 35, 331 � � � � � � � �. � ѵ� ऴԵ� � 繷� � � � � � Ѻ� � � � 仢ͧ � � ҹ� � � � ç� � � � � � � ѵ� Ҥ� � � � � � ҹ� � � 觷� ͧ � � � � � � � ѵ� � � ôԵ� � � � Ѻ� � � � ի� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ԡѹ � � � � � � � � � � � � ɳ� � �. สกุ ลเงิ นอย่ างเป็ นทางการของ ประเทศอิ นโดนี เซี ยคื อ รู เปี ยห์ ( RP) ธนบั ตรมี ใบละ 100 50 และ 25 รู เปี ยห์. � ҡ� � � � � � � � � � � � ҵ͹ � á� � ͹ � � � Һ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¹� � � � � � � � � � Ъ� � � � � � ͹ � � � � � � � � � � � � � � � � ͺ͡ � � � � � � � � � � � � � � � � � Ǻ� � � յ� � � � � � � � � � � � � ͧ � � � � � � Ǩ� � � � � � Һ� � � � � � � � ⤵ � � � � � ˹ � � � � � � � � ҡ� � Ѻ� � � � � � � � � ա� � � � � � � � � � � � � �.

หมายเหตุ : อั ตราแลกเปลี ่ ยน- Exchange Rate ดั งกล่ าว อาจมี การเปลี ่ ยนแปลง โปรดตรวจ สอบอั ตราแลกเปลี ่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ- Exchange Rate อี กครั ้ งกั บธนาคาร นอกจากนี ้ ใน กรณี ที ่ เงิ นที ่ ต้ องการแลกเปลี ่ ยนมี จำนวนค่ อนข้ างสู ง โดยปกติ ท่ านสามารถเจรจากั บธนาคาร เพื ่ อขออั ตราที ่ ดี กว่ าอั ตราที ่ ประกาศเป็ นการทั ่ วไปได้. � ѵ� � � � Թ� � � ͷ� � � Ҵ� � Ҩ� � � � � � � � дѺ� � � � � � 5 - 8 � � Ф� � � � Թ� � � � � � � � � � � � �. 20 � � � � � � � � � � Ѱ) � � � ¡ � � � � combo card � ء� � � ͹ � � � � ö� ٴ.


� ͹ � � 鹷� � � � � � � � � � � ѵ� ഺԵ � � � � Թ� � � � ҡҵ� � � � � � ÷ � � � ҡ� � � � � Ѻ � š� � Թ� � � � � � � � � � � � Ҵ� � � � � � � � š� � Ҥ� ÷ � � � � 蹤� Ѻ � � � � � � � ֡ � � � � � ¤ � Һ� ԡ� � 㹡� á�. 100 รู เปี ยห์ ส่ วนบั ตร. � � � � � � � Թⴹ� � � � �, � � ͧ � ҧ� � ê� � � � � Թ� ͹ � Ź� � Debit Mandiri � Debit BNI ( VCN) � Debit Cimb Niaga � Debit Bank Mega � � � � � � Թ� � ҹ� � ҹ� � � � � � � � � � � � � � � * � � � � � � � � � � ͷ� � � � � Bersama / Prima / Alto � � � � � ˵ � : * � � � � ö� � � � � � Թ� � ҹ� � ͧ � ҧ� ѧ� � � � � � � � � ҧ � � � � � � � � � � � � � � � � ҡ� � � ҹ � � � � � ҹ� � � � � � � � ˹ � � � � ѵ� � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � ҹ� � �.

ตอบกลั บ. Ѵ� � � š� � � � � ¹ - Exchange Rate � š� � Թ� ء� � Ҥ� � | � � � � � Ҥ�. Ầ� � � ҵ� � Թ� � � � � � � � � � � � Ţ 0 � � � � � ѵ� | � � � Թ� � � � 19 �.

㹡� � � � Թ� ҧ� � � Թⴹ� � � � � - OKnation � � ʹ� � Թⴹ� � � � � � � � � ʹ� � � � � � � � � � � � � ʹ� � � ШӪҵ� � � � � � ʹ� � � � � � � 87% � � ʹ� � � � ʵ� 9. Ңͧ � Թⴹ� � � � � � ӹѡ� � � Ǻ� � � � � � � � � � � § ҹ� � һ� ҡ� � � ó� � � Ź� � � � � � � � � � � � � ç� � � � ش� � � ͺ 20 � շ� � � � � ż� Ե� � ῢͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � ͡ � � � � � ú� ʵ� � � ѹ� Ѻ 3 � ͧ � šŴŧ 20. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Դ� � 鹢� � � � � Ҿѡ� � � � ç� � � � � ͧ � � � з� � � ç� � � � � µç� � � � � � � � Թ/ � � � � � � ҵ� � � � � � � � � � Թ� � ҹ� ѵ� � � ôԵ� � � � � ¡ � � � � � � ʡ� � � � Թ� � � � � � � � � � � � � � � � ͡ � ˹ � � ͧ � � Ҥ� � � Թⴹ� � � � �. � � � � � � � � º� Ѻ� � 2555 � � ФҴ� � Ҫ� ǧ� � � ѵ� ҡ� â� � µ� �.


Ầ� � � � � � � � � � � Թ� ҷ� � � � ⴹ� � � � � � ǧ˹ ѡ� � � � � � � � ٻ� - � � � � � � � � � � � �. 75 � � � � � � � ᤹ Ҵ�.

CAD � � � � � � � ᤹ Ҵ�, ᤹ Ҵ�. � � ´ � ǹ TMB 1558. NZD � � � � � � � � � ǫ� � Ź� �, � � ǫ� � Ź� �. Com � � ͧ � �. - � � � � Ѱ � ͡ � � ͫ. � � � � ٪ � � � � � � � � � � � Ѱ ( USD), カンボジア Zone 1. � ѹ� � � � ʶҹ� � � � � � � � Ƿ� 褹� � � � � š� � � � � � 駹֧ 㹪� � Ե� � ͵ � ͧ � �.

� � � � � � � ͺҵԡ� � � � ͺ� � ͡ � � � � � � � � ä� � Ҫش� � � � � � � Ͷ֧ � � � � � Ǩ� � � � � � � � � ͧ ʹ� � � Թ� � ا� ҡ� � � � � � � � � ˹ � ҷ� � � � � � � � � � � � � Ǥ� � Թ� � � � � � � � � � � � � 繤� � � � � � � � ͧ. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ҧ� � � � � ŧ� � � � � � Դ� � Ǹ� � ѵ� � ͡ Ẻ� � � � � ա� � � � � � � ͧ � ҡ� � � � � � � � � � � � � ¹� � ҹ � � 觻� ЪҪ� � � � � ö� � 鸹� ѵ� � � � � � � � � � � � � � � � Ẻ� � � � � � � Ẻ� � � � � � Ҥ� � � � ҧ� � � � � � � � Ҩ� � � � � 觼š� з� � � � � � Թ� � � �. 99% 㹻� 2561 � ѵ� Ҥ� � � ç� � 鹵� � � � � � � ͧ � ҡ� � � � � � � � � � � � � � � � ͧ � � ǧ� ͧ � Թⴹ� � � � � � � � � � � � 3. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย.
บาทไทย แบ่ งออกเป็ น 100 stang. � ѵ� � � ôԵ㹻Ѩ� غѹ � � ҹ� � Ҩӹǹ� ҡ� � 駷� � � � � � � � ҹ� � � � � � � � � ҹ� ˭ � � Ѻ� ѵ� � � ôԵ � � � � � � ա� äԴ� � Ҹ� � � � � � � � � � � 3- 5 � � � � � � � 繵� � ͡ � ҡ� � � � � � � � س� ѧ� � � � ö� � ԡ� � Թʴ� � ǧ˹ � Ҩҡ� ѵ� � � ôԵ� � � 㹾� 鹷� � � � ͧ � � � � � � � � � � � յ� � ATM � � � � � � � � � �.
� � � 3 �. � ҷ� � � : 600 THB. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย. 2 � � 觫� 觵� � � � � � 躹� � � � � ѡ� � � BCA � � � � � Դ� � ԡ� � � � Թ� � ǹ� ҡ� ѵ� � � ôԵ� ͧ ầ� � � � ҧ� � � � � � � � � ǡѺ� � ҹ᤹ � Դ� � � ( Candidasa) � ٸ� Ѻ� š� � Թ� � � � � � � � � � ѡ� � � õ� � � � � � � � ʹ� �.

บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย. CHF � � ѧ� � � � � �, � � � � � � � � � � Ź� �. � � � � Ѻ� � � � � ͹ � � � � � Ժ⵷ ҧ� � � ɰ� Ԩ � ͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � ջѨ� � � � � � � § � � �. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย.

AUD � � � � � � � � � � � � � � � � �, � � � � � � � � � �. GBP United Kingdom 42. 8 � Ѻ� � � � � ʹ� � Թ� � � � � � � � � � � 1. � � � � Ժ⵻ � � � ҳ� � � � � � 6 � � ú� � � � � � ͧ � Ҥ� ͡ � � � � 繻Ѩ� � � � Ӥѭ.

� � ôҼ� � � � Сͺ� � � � ص� � ˡ� � � � � � � � � � � � � � � � ͧ � � � � � Թⴹ� � � � � � � � ͹ � ֧ � � ûŴ� � ѡ� ҹ� � � � � � ˭ � � ҡ� � � � � Թ� � � � � � � � � � ǧ� � � � � � � ͧ � � ʶԵ� � � ͹ � � � � ҡ� � � � ش� � � ͺ 17 � �. เครื ่ องมื อแปลงแสดงให้ เห็ นการแปลง 1 รู เปี ยห์ อิ นโดนี เซี ย. � � � � � � � � ǡѺ� � Թ� � ǹ� ͧ � չ � � Թ� ԧ� Ե � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ҩ� � � � � � � Դ� � 鹡Ѻ� � Թ� � � � � � � � � Թⴹ� � � � �.


� � � � � Թ� š� ѧ� � � � � � � � � мѹ� ǹ � � з� � � � � � � Թ� � � � � � � � � � � � � � � � � 秤� � � � � ҧ� � � � � � � ͧ � Ҥ� � � � � � � ͡ � ѧ� � � � � � Ѻ� š� з� � � Թ� ҷ� � � � � 秤� �. � � � � � Թ � � � � � � � � ( Rupiah).


1 070 000 � � � � � � � � � Թⴹ� � � � �. � � � � � � � � ˵ � : � ѵ� � � š� � � � � ¹- Exchange Rate � ѧ� � � � � � Ҩ� ա� � � � � � � ¹� � ŧ � � ô� � Ǩ� ͺ� ѵ� � � š� � � � � ¹� � Թ� � ҵ� ҧ� � � � � � - Exchange Rate � ա� � � 駡Ѻ� � Ҥ� � � ͡ � ҡ� � � � � � óշ� � � � Թ� � � � � ͧ � � � � š� � � � � ¹� ըӹǹ� � ͹ � � ҧ� ٧ � � » � � Է� ҹ� � � � ö� � èҡѺ� � Ҥ� � � � � � ͢ � � ѵ� ҷ� � � ա� � � � ѵ� ҷ� � � � С� � � � 繡� ÷ � � � � � � � �. � ͧ � � 繷� � � � � � � � � � � � � ҡ� � � � � 繾� 鹴Թ� � � � � � � �.

� � � ɰ� Ԩ � Ҵ� Ѻ� � � � � Թ� � � � ͡ � ҷ� � ͹ � ش� ͺ 3 � � � � ش� дѺ 32 � ҷ/. Travel MThai 30 � �. SICILY MONOCHROME – wystawa fotografii Jacka Poremby. ʡ� � � � Թ� � � � ѵ� � � ôԵ � � Թ� � � � � � � � � Թⴹ� � � � � | � � � � � � � � � � ͧ � � � � � � � � � ʡ� � � � Թ� � � � ѵ� � � ôԵ.

Ѻ� � � � � � � � ѹ� � Եâͧ hutchgo. � � ¢ � � � � � � �. อั ตราสกุ ลเงิ นล่ าสุ ดเพื ่ อแปลงจาก บาทไทย ( thb) เป็ น รู เปี ยห์. ÚԹ VS ෤ � � � � � տԹ෤ - Thai Fintech Association 28 �.

� Ҥ� � Ѻ� � � � � ҤҢ� �, � � � � � š� � Թ& � � ҿ � ͹ � � Թ. 3 � � ҹ� � ҹ� � � � � � � � ( � � � 5, 800 � � ҹ� ҷ) � � � � � ҧ� � � � Թ� � ç� � � � ͡ � ѵ� � � Шӵ� ǻ� ЪҪ� � � � � 硷� ͹ ԡ� � � � з� � � � � � � ѹ� � ɰҹ� � � � � � � � � иҹ� � Ҽ� � ᷹ � � ɮ�. Ҵ� � � � � Թ� � � � ѵ� � � š� � � � � ¹ - Country Profile � � � � � � � � ´.

9 � � ҹ� � � � � � � � � � � � � � 繡� äӹdz� � � � � Ҥ� ͧ � վ � � � � ѭ� � � Ӥѭ� ͧ � ç� ҹ� � � Թⴹ� � � � � � � �. � ͡ � � û� Сͺ� � � � � 蹤� � � ͧ.

˹ � � � � � Թ� � �. อั ตราแลกเปลี ่ ยนสำหรั บ เงิ นรู เปี ยอิ นโดนี เซี ย ได้ รั บการปรั บปรุ งล่ าสุ ดเมื ่ อวั นที ่ 22 ธั นวาคม จาก กองทุ นการเงิ นระหว่ างประเทศ. 3 � ʹ� � ҹ� � � � � � � � � � Ѱ� � � � � � С� Ȩ� � � � � � � ŧ� ع㹸� áԨ � � ø� Ҥ� � � � � Թⴹ� � � � � � � ¨ � � � � � 件� � � � � � Bank Halim Indonesia� � � � � � 90. สามารถกด ATM ผ่ านบั ตร Visa Electron ของไทยได้ ครั ้ งละ 1.
) � � � � � � � Ѳ� � Թ � � Դ� � � � � � � � � ѹ� � � 12- 13 �. � � � � ժ� � � � � � � � �.
˹ � � � � � Թ/ � ѵ� � � š� � � � � ¹ ˹ � � � � � Թ� ͧ � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � � ( Rupiah) � � � � Ť� � � � � � ҳ 10 000. � � � � Ѻ� � � � � � � عԵ� � � � � � � � ص� � � � � � 20 � պ� Ժ� ó�. � � ʹҾط�. 7% � Ҵ� � � � � � � Ѻ� Ѩ� � � ˹ ع� ҡ� 鹷ع� � � � � ҹ� � � ѹ� � � � � � � � ԧŴŧ � � � � Ҥҹ� � � ѹ� Ժ� š� � � Ŵŧ. � � ͤ � � � � �. � ˾ ѹ� � Ѱ� � � � � � � �. IDR � � � � 1 THB = 288. Á� з� � � � � � � � � á� з�. รู เปี ยห์ ( Rupiah) อั ตราแลกเปลี ่ ยน 1 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ ประมาณ 11 000 รู เปี ยห์ ต่ อ 3 บาท โดยประมาณ.
� � Թʴ� � ҹ� ѵ� � � Ť� � 110, 000 � � � � � � � � ( 8. Community Forum Software by IP.
� Թ� � � � � � � ͡. � � � � � ҡ� � � � - Rak Yim Tour � � � � ͹ � � � � Т� ͵ � ŧ� � � � � 觵� 駵� � ᷹ � � � � � � Ѻ� � � Ф� � � Թ� � � � � � / � � � ͺ� ԡ� � � � � � � � ¡ � � � � � � Թ� � ҹ� ѵ� � � ôԵ/ � ѵ� ഺԵ � � � � � � � � 稪� � � � � Թ � � � � � � � � � � Page365.

Þط� � � � � � � Ǻ� � � � � � � � � Ǻ� � � �. Ź� � � � � � � � � Ź� � � � � � � ͹ 仺� � � � - TripDeeDee ˹ � � � � � Թ� ͧ � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � � ( Rupiah) � � � � Ť� һ� � � ҳ 1 � � � � ­ � � � Ѱ � � � š� � � � � � � ҳ 8 000.
ไฟฟ้ าอิ นโดนิ เซี ย ไฟฟ้ าในอิ นโดนี เซี ย ใช้ แบบ 220 V. 3 � � Ҹ� � � � � � � � 520, 000 � � � � � � � �.

Թⴹ� � � � � ʶҹ� ͡ � Ѥ� � Ҫ� ٵ � - Thai Embassy and. � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � : 200, 000 IDR. FBA � � � � � � � � � � � - KOREAN AIR 15 �. � ҡ� � � � ҡ� � � ҹ � ҹҪҵ� � � � � � � � � ŧ � ͹ � � � ͧ ö� � � 觷� � ʹ� � � Թ� � � � �.

ͺ� � � � � � � � � � Թ� ҧ仺� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ͧ � ѵ� � � š� � � � � ¹� � Թ. � � ͧ � � � � � � � � � � � � ú� ҧ� � - Pantip 7 �. � � С� � � � кѧ� Ѻ� � 顮� � � � � º� � ҧ� � � � � � ҧ� � � � � ҧ� � èЪ� � ¡ � е� 鹡� � ŧ� ع� Ҥ� ͡ � � ͫ. USD5- 20 USD: 5- 20 30.

SEK � � մ� � � � ù, � � � ഹ. ความคิ ดเห็ นที ่ 1.

65 � � ҹ� � � � � � � � � � � ͻ� � � ҳ 270 � � � � � � � � � � Ѱ � � � � � ҡ� ͹ ˹ � ҹ� � � � � Ҿ� ç� ҹ� � ͧ � � 蹨� � � � ¡ � � ͧ � � � � ç� � 鹵� � � � � � � � 3. � ʹ� � � � � � � � � ¼� ҹ� ѵ� � � � � � � ͻ� 1. 1 � ѵ� � � Шӵ� ǻ� ЪҪ� ( � � Ѻ� � ԧ).

Ѡ� ҤҶ١� � � � ش� � � � ç� � � � � � � � � ҹ� � � � � � � � ( Nirwana Resort Hotel) � �. แปลงค่ าเงิ นใน เงิ นรู เปี ยอิ นโดนี เซี ย ( idr) และจากสกุ ลเงิ นต่ าง. Ǻ� � � � � � � � ͧ � � � � � � | Prima Connection � � 2556 � � � ɰ� Ԩ � Ҹ� ó� Ѱ� Թⴹ� � � � � � � � ѵ� ҡ� â� � µ� � � � � � � � 5.

� � Թ� � � � ­ 100, 200� � � 500 � � � � � � � � � � � ˹ ѡ� � � �. � � ˹ � 觵� ͧ ʧ� � · � � � � � Ѱ� � � � � � � � � � � � ӡ� � � 2. 6 - 10 � � � � Ҿѹ� � 2560 � � Ǣ� ͢ � � � � Ѱ� � � � Թⴹ� � � � � � - DITP � ѵ� ഺԵ.

� � � � � � � � � � � Ƿ� � � Ӥѭ� � � ҧ� ֧ � ͹ � � � Թ� � � � � � � ¤ � ͡ � � � � � � � � � � Թ � � � � � � � Թ� � � � � � � � � � � � � � � � š� � ͹ � � ҧ� ҡ � � й� � � � � � � � š� � Թ� � 繴� � � � � � � � � � Ǥ� � � � � Ҵ� � � � � � � � š� � ͷ� � � � � �. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย. 9 startup � � � � � ǧ� � � Fintech � � � Թⴹ� � � � � - Techsauce � � � � � �, � � Դ� ѵ� / � ѵ� � � ôԵ CoBrand.
Թ� � � � � � � � Թʴ᷹ � ѵ� � � ѧ� Ѱ� ͡ � � � ͢ � � � � Ÿ� á� � � - � � ا෾ � � áԨ 30 �. Թ� � � � ͺ�.
� � � � � � � Ҫ� � � : � � � ҫ� � � � � Թⴹ� � � � �. ͹ حҵ� � � � � � � � Թ� � � � � � � � ͧ � � � � � � � � � � 32 � �.

INR � ٻ� � Թ� � � �, � Թ� � � �. � � ҹ� � ѧ� � � Ҿ� � � �. PKR � ٻ� � ҡ� ʶҹ, � ҡ� ʶҹ.

Á� � Թⴹ� � � � � �. � � ʡ� � � � Թ� � � � � � � � � � � � Ѻ� Ѵ� � � � � � � Ѻ budget deficit � ѧ� � � � � ҡ �. Davvero utile, soprattutto per principianti. ǺԹ - Korean Air � � � ѵ� 100, 000 � � � � � � � �.

� � � � � 硷� � Ѻ� � � � ͧ � � � � � � � � س� � ͧ � � � � ѵ� � � ѵ� � Ѻ� � � � ʹ͢ � � � � � � � š� � � � � ¹� ͧ � ѡ� � � �. � ç� � � � � � � � � ҹ� � � � � � � � � � � � � кԹ� ѹ � � � ҧ� � � � � � � � ͻ� 1997 � � � � � 繵� � � � � ͡ � � � � � ʹ� � � � Ѻ� ѡ� � Թ� ҧ� ء� � ҹ � � � � ѡ� � � � � � � � � � ҧ� ҡ㨡� ҧ� � � ͧ � � � § 60 km.
โทรไปถามร้ านแลกเงิ นไว้ เค้ าบอกช่ วงนี ้ ไม่ มี เงิ นอิ นโดเลย ถ้ าไปลงเครื ่ องที ่ นู ่ นกด เอที เอ็ ม หรื อไปแลกที ่ นู ่ น จะพอไหวไม้ คะ ไปอิ นโดครั ้ งแรก ในชี วิ ต. � ѵ� � � ôԵ � � � � ͡ � � � � Ӥѭ� � �. � � � � ( EUR) ; � ͹ � � � � � � � � � ( KRW) ; � � � � � � � � � ԧ� � � � � ( SGD) ; � ͹ � � � � � Ҫ� ҳҨѡ� ( GBP) ; � ԧ� Ե � � � � � � � � ( MYR) ; � ҷ( THB) ; � � � � � � � � � � � Ѱ( USD) ; � � � � � � � Թⴹ� � � � � ( IDR) ; � � Թ� � ⫢ ͧ � � � Ի� Թ� � ( PHP).

Ҧ� � ê� � � � � Թ - � � � � � � � � � � - AirAsia Malaysia ˹ � � � � � Թ� ͧ � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � � ( Rupiah) � � � � Ť� һ� � � ҳ 280 � � � � � � � � � � � 1 � ҷ � � � ѵ� � � � � Ť� � 100 � � � 100 000 � � � � � � � � � � ǹ� � � � ­ � � � � Ť� �. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย.

� ѧ� � � � � � バングラデシュ, � Ҥ� ( BDT) Zone 3. � � � � ش� Ѫ� � � � Ҵ� � � � � Թⴹ� � � � � � � 繺ǡ 4.

ɰ� Ԩ � Թⴹ� � � � » � � � � � Ҩ� � � � - � ҹ� � � ɰ� Ԩ 6 �. � ͡ � � � � � � ʶҹз� � � � 繴͡ � � � � ѭ� ѡɳ� � � ШӪҵԢͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � � ֧ � � � � � � � � � � � � � � Ѻ� � ü� Ե� � � � � � � � � � ʴ� � � � � � 繶֧ � ͡ � ѡɳ� � ͧ � � � � � � 繻� � � � � � Թⴹ� � � � � � � ҹ� ٻ� ѭ� ѡɳ� � ҡ� ͡ � � � � � ҷ� � � Թ� � � � ­ � � ʡ� � � � Թ� � � � � � � � � � � � � � � � ˹ � � � � � Թ� ͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � ( � � � � ˹ � � � � � Թ: IDR) � � � Ҥ� 500 � � � � � � � � ( Coins 500 RUPIAH �. บัตรเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย.

� ѵ� � � ôԵ� � � � Ѻ� � � � ի� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ԡѹ � � � � � � � � � � � � ҧ� � ҹ� Ҩ� � � � � � � 3 % � � � � Ѻ� � � � � � � ѵ� � � ҹ� � èж� � � � ҹ� � ҡ� ͹ � Ѵ� Թ㨨� � � � ѵ� � � ôԵ. � � � � ѷ� � ѡ� � Ѿ� � ( � �. � ʹ� � � � � � � � � ¡ Ѻ� � ¡ � úԹ� � � � � � ͻ� 2.

� � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � Ҹ� ó� Ѱ� Թⴹ� � � � � � � � ʡ� � � � Թ " � � � � � � � � " ( � � � � � � � Թⴹ� � � � � : IDR) � ѵ� � � š� � � � � ¹� Ѩ� غѹ 1 000. USD1- 2 USD: 1- 2 30. � � С� â� � µ� Ǣͧ � Ҥ� ص� � ˡ� � � � � � � � Ҩ� � � � � � � � � � � � � ҧ� � � � � � � ͧ 仨� � ֧ � � � � � � � ѧ� ͧ � չ� �.

ตรเง Forex

Ŷ� ͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � - � � � � � � س� Ҿ � Ѻ� Ѵ� � � � � � � � � 㹻� � � � � � � е� ҧ. � к� � � Թ� � Ңͧ � � � � � ˹ � � � � � Թ� ͧ � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � ¡ � � � � � � � � � � � ( Rupaiah, RP) � � ˹ � � � � � Թ� ѧ� � � RP5, RP10, RP25, RP50, RP100, RP500, RP 1, 000, RP5, 000, RP10, 000, RP20, 000 � � � RP50, 000 � � � � ö� š� � � � � � � � Թ. � � � � � � � ѵ� � � ôԵ� � � � � � � : � � ҹ� � � � ö� � � � � � � � � � � ҹ� � Ҫ� 鹹� � � � � ç� � � � � � � ҹ� � ͧ � � � � � � � ҷ� � � � � � ٵ� � � ٫ Ҵ� � � � � غش.

เทรดโฟร์แมน
Forex firepips com

ตรเง นโดน มเทรดโดยไม การลงท

Թⴹ� � � � � : � ͡ � � � � � Ф� � � � � � � � � � � � 㹡� � � � � � � Ǻ� � � � 4 �. ˹ � � � � � Թ ˹ � � � � � Թ� ͧ � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � � ( Rupiah) � � � � Ť� һ� � � ҳ 218. 5 � � � � � � � � � � � 1 � ҷ � � � � 1 � � � � ­ � � � Ѱ� � � � š� � � 8, 700 � � � � � � � � ( � ѹ� � � 6 � � � � Ҥ� �. � ѵ� ऴԵ� � 繷� � � � � � Ѻ� � � � 仢ͧ � � ҹ� � � � ç� � � � � � � ѵ� Ҥ� � � � � � ҹ� � � 觷� ͧ � � � � � � � ѵ� � � ôԵ� � � � Ѻ� � � � ի� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ԡѹ � � � � � � � � � � õԴ� � � � � � � � � � 1.

นโดน Forex

Թ� Թⴹ� � � � � - � � � � � � � � � � � � Թ� Թⴹ� � � � � � � Թ� � � � � � � � � Թ� � � � � � � � � Թ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � š� � � � � ¹� � Թ� � � - � Թ� � � � й� � � � � š� � � � Թ� � � � � � ÷ � ա� � � � � Թ� Թ� � � շ� � � � � � խ� � � ầ� � 1 � ҷ� � � � դ� һ� � � ҳ 330 � � � � � � � �. � ҡ� � � ʺ� � ó� � ͧ Mr.

Hotsia � � й� � � � � � � � š� � Թ仹Դ˹ � � � � � � � � š� � � � � � � � � ͧ 价� � � ػ� � � � � � Ԫ � � � � � � ҡ� � � � � � � � Ҩ� ԧ� � � ҡ� � � � � ѵ� ATM � ͧ � � � � � � յ� � � ի� �. Easybook ( TH) l � � � � ö� � � � � �, ö� �, ö� � � �, � � � � � � � �, � � � � � � � � - � � � � � ¹ � � � ش � Ҵ � � � � � ʡ� á � � � � ͹ � � ҹ� � � š� � � � ˹ 㹻� � � � � � � � � � � � � � � � � Ѻ � ͧ � � � � ٻ� � � ҧ� � � ͧ � � ͤ � � � � � � � � � ҧ� � � ѹ� Ҩ� � � � � � Ť� � � ҡ� � � ҷ� � � � ҹ� Դ.

� � � ѵ� � ش� � � � ٻ � ͡ � � � � � ǧ� � � � � ¡ � � Ҫش Javanese Dancer issue � � � ˹ � � � � � Թ Gulden � � � � � � � � ǡѺ� � � � � � � � Ź� � ˹ � Ҹ� � ѵ� � � � � � ٻ � ѡ� ʴ�.

นโดน Nano


� � ѵ� � Թ� � � � � � � � � ش � � 1957 animal issue. หากเดิ นทางออกไปตามหมู ่ บ้ าน ควรแลกเงิ นรู เปี ยห์ ออกไปให้.
ɰ� Ԩ � � � � � � � � � : � ٹ� � � � � � � Ÿ� áԨ � � � � � � Թ� � � � � � � � 29 �.
อัตราแลกเปลี่ยนของ bsp

นโดน ตรเง Forex bangalore


˹ � � � � � Թ/ � ѵ� � � š� � � � � ¹ ˹ � � � � � Թ� ͧ � � � � � � � � � Թⴹ� � � � � � � � � � � � � � � � � ( Rupiah) 1, 000 � � � � � � � � � � � � ҳ2. 74 � ҷ � ҡ� � Թ� ҧ� ͡ 仵� � � � � � � � ҹ � � � � š� � Թ� � � � � � � � � ͡ � � � � � � � � � � § � � � � � � � � � � Ф� � � š� � � � � ´ � � � � � � ҧ� á� � � � � ҹ� � ¢ ͧ � � � � � � ֡ � � ࢵ � ٵ� � � ҹ� � � � � й� � Ҵ� � � � ѡ� � � � Ѻ� � Թ� � � Ѱ� � ѵ� � � ôԵ� � � � ö� � � � � � � � � � � ҹ� � �. ѵ� � � š� � � � � ¹� � Թ� � � - FSAマレーシア 14 �.

� � ǹ� � � � � � � � � � � � � � � � ͧ � � � � � � ҳ � � Ҿ� � � Թʴ� � � � � � � � 5, 000 � ҷ � � � � � š� � � � � � Թ� � � � � � � � ( IDR) � � � º� � � ¡ � ͹ � кԹ � ͡ � ҡ� � 鹡� � վ� � ѵ� � � ôԵ. � � � � � Ź� � Ի� � � � � � 4 � ѹ 3 � ׹ � � � � � Ǩ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ѹ� � � � � Ƿ� � � ˹ � Թ� � � � ˹ � Ҥһ� � � ҳ� � � � � � � � � ѹ� � ҧ � � � � � ŷ� � � � � � � � � � � � � � � � � ҷ� � � � � � � � � � ǡ� � � � � � 1 � � � � � � �, � � Թ� Թ� � � � � � � � � � 100, 000 IDR.

ความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นกับ forex
Forex pdf relianz
ทุนสำรองระหว่างประเทศของอินเดียและจีน