Ppi ความหมายใน forex - ปฏิทินข่าว forex สด

How to trading in Forex is just not enough to be successful. ดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต ( PPI) สหรั ฐอเมริ กา - Investing. การวิ เคราะห์ ข่ าว - ideatechnical สี เหลื อง หมายถึ งข่ าวที ่ มี ความสำคั ญน้ อยลงมาอี กระดั บหนึ ่ ง บางครั ้ งแทบไม่ ส่ งผลกระทบต่ อตลาดเลย โดยเฉพาะถ้ ามี ประกาศออกมาในเวลาไล่ เลี ่ ยกั บข่ าวที ่ เป็ นสี แดงและสี ส้ ม. Com - ดอลล่ าร์ ยั งคงปรั บตั วลงต่ อถึ งระดั บต่ ำสุ ดในรอบ 3 สั ปดาห์ เมื ่ อเที ยบกั บสกุ ลเงิ นอื ่ น ๆ ในวั นอั งคาร ซึ ่ งยั งคงโดนกดดั นจากเงิ นยู โรที ่ แข็ งค่ าขึ ้ น.

PPI รู ปแบบสั ้ นสำหรั บดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต เดิ มเรี ยกว่ าดั ชนี ราคาขายส่ ง ( WPI). Visa Card ( Platinum) ที ่ ต้ องบอกเลยว่ าจั ดเต็ มในเรื ่ องของสิ ทธิ พิ เศษต่ างๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นบริ การด้ านการท่ องเที ่ ยว เดิ นทาง และพั กผ่ อน จากสถาบั นการเงิ น ชั ้ นนำอย่ าง ธนาคาร กรุ งเทพ. วงจรชี วิ ตของค่ าเงิ น EUR/. ข่ าวและข้ อมู ลเชิ งพื ้ นฐาน | forexinvestingthai.

Com ทราบผล ดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต ( PPI) ( ปี ต่ อปี ) แบบเรี ยลไทม์ ที ่ ประกาศผลและทราบผลกระทบของตลาดโลกที ่ เกิ ดขึ ้ น. ทางการจี นเตรี ยมยกระดั บปราบปรามการแลกเปลี ่ ยนเงิ นตรา. จี นเล็ งเพิ ่ มมาตรการปราบปรามการซื ้ อขาย Forex ผิ ดกฎหมายใน. เกิ ดการผั นผวนขึ ้ นกั บราคาน้ ำมั นฺ Brent Crude oil/ FOMC Mr.

แหล่ งรวบรวมความรู ้ เกี ่ ยวกั บforexเพื ่ อคนไทย ความหมายของข่ าว. ไม่ สามารถเปิ ดบั ญชี ให้ กั บลู กค้ าที ่ มี สั ญชาติ สหรั ฐอเมริ กา, แคนาดา และญี ่ ปุ ่ น ( ไม่ จำกั ดประเทศที ่ อยู ่ อาศั ย).

ความคิ ดเห็ น: สั ปดาห์ นี ้ ตลาดจั บตามองการรายงาน ดุ ลการค้ าของไทยประจ าเดื อนมี นาคมจากกรมศุ ลกากร คาดว่ า. ปฏิ ทิ นเศรษฐกิ จประจำวั น จั นทร์ ที ่ 20 กรกฎาคม 2558 ( ตามเวลาประเทศไทย) สหรั ฐ ไม่ มี รายงานข้ อมู ลเศรษฐกิ จที ่ สำคั ญ. XAUUSD | USD | PPI m/ m. Core PPI ซึ ่ งจะถู กจั บตามองมากกว่ า เพราะจะมี ผลกั บอั ตราเงิ นเฟ้ อ เนื ่ องจาก PPI จะเป็ นตั วที ่ ออกมาก่ อน CPI หาก PPI มี ค่ าสู งมั กจะทำให้ CPI มี ค่ าที ่ สู งตามไปด้ วย ดั งนั ้ นการที ่ PPI มี ค่ าสู งจะทำให้ ค่ าเงิ นอ่ อนค่ าลง กลุ ่ มสำคั ญ. สอน Forex เทรด Forex อย่ างถู กวิ ธี กั บสถาบั นการลงทุ นระดั บโลก สอน Forex เเละเทรด Forex กั บ Thaiforexlearning โดยคุ ณเกรี ยงไกร เจิ มแพทย์ จรรยา ผู ้ มี ประสบการณ์ ในเเวดวงการลงทุ นทั ้ งในเเละต่ างประเทศ. 50 บาท/ ดอลลาร์. แอดวานซ์ เก็ ท อิ นเวสเตอร์ ชาร์ ต แบบเรี ยลไทม์ ( metastock amibroker advanced GET investor Live) เราเป็ นผู ้ บริ การข้ อมู ลหุ ้ นแบบเรี ยลไทม์ ที ่ ถู กต้ องตามกฏหมาย และ Global DATA. 5% ในเดื อนมิ ถุ นายนเที ยบกั บที ่ คาดว่ าจะได้ รั บ 1. 60% ในวั นนี ้ ด้ านการปล่ อยข่ าวรายงานการผลิ ตของญี ่ ปุ ่ นมี ความหลากหลาย คำสั ่ งซื ้ อเครื ่ องจั กรหลั กลดลง 11. Dudley/ Natural Gas Storage/ forex รายงานผลการประชุ มFOMC Minutes เฟดพร้ อมในการปรั บขึ ้ นอั ตราดอกเบี ้ ย / Federal. ปฏิ ทิ นเศรษฐกิ จประจำวั น จั นทร์ ที ่ 20 กรกฎาคม 2558 | FBSThailandClub 19 ก. 16: 30 ท่ านใดที ่ ชอบของแรง นี ่ เลยค่ ะ คู ่ เงิ น GBP มี ข่ าว 3 กะโหลก คื อ CPI y/ y นอกนั ้ นเป็ นข่ าว 2 กะโหลก คื อ MPC Member Haldane Speaks, PPI Input m/ m และ RPI y/ y. The November read on PPI came in at 0.

ค่ าเงิ นยู โรแข็ งค่ าขึ ้ น จากความมั ่ นใจของผู ้ บริ โภคในเยอรมั น | Binary option การรวมกั นระหว่ างเศรษฐกิ จที ่ ดี แต่ การเมื องที ่ ไม่ เสถี ยรภาพในสหภาพยุ โรปเป็ นข้ อจำกั ดสำคั ญในการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ. วิ ธี อ่ านข่ าว Forex factory News calendar อั พเดตวิ เคราะห์ ข่ าวทุ กวั น- page 1.

02 เป็ น 93. Forex - ดอลลาร์ อยู ่ ระดั บต่ ำสุ ดในรอบ 3 สั ปดาห์ จั บตามองตั วเลขเงิ นเฟ้ อ ตาม Investing.


3 · Kanał RSS Galerii. คุ ณป้ าฟอเร็ กซ์ : ธั นวาคมธ. 4% ต่ อปี เที ยบกั บที ่ คาดการณ์ ไว้ ที ่ 1.

ดุ ลการชำระเงิ นของยู โรโซนเดื อน พ. Ottima l' idea della traduzione.

W Wydarzenia Rozpoczęty. หมายเหตุ กองทุ นSPDR ถื อเท่ าเดิ ม ที ่ ระดั บ 821. Haji Warithu เทรดเดอร์ ผู ้ มุ ่ งมั ้ น | คนเล่ น Forex อย่ างไรก็ ตาม เขาเปิ ดเผยว่ าทุ กวั นนี ้ สไตล์ การเทรดของเขาเปลี ่ ยนแปลงไปจากในช่ วงแรกเล็ กน้ อย โดยเขาจะให้ ความสำคั ญกั บ TF ที ่ ใหญ่ กว่ าเดิ ม และตั ้ ง target มากขึ ้ นพอสมควร.

Infographic Description Detail ex. ศุ กร์ ( 10/ 4) ที ่ ระดั บ 99.

ออกจาก currencies ต่ อเนื ่ อง เฝ้ าระวั งและติ ดตามสถานการณ์ ข่ าว. คื อ ดชั นี ราคาผ้ ผู ลติ ซงึ ่ เป็ นข้ อมลู ของเดื อนก่ อน PPI จะเป็ นตวั วดั ราคาของสนิ ค้ าในมมุ ของการค้ าสง่ สว่ นดชั นี PPI ที ่ ไม่ รวมพวกอาหารและพลงั งานจะเรี ยกวา่ Core PPI ซงึ ่ จะถกู จบั ตามองมากกวา่. เยนอ่ อนค่ าลงเมื ่ อวั นพฤหั สบดี ที ่ ผ่ านมาซึ ่ งเป็ นสั ญญาณที ่ ดี ต่ อเนื ่ องในช่ วงสั ปดาห์ ที ่ ผ่ านมา ในการซื ้ อขายในอเมริ กาเหนื อ USD / JPY ซื ้ อขายที ่ 106. Ppi ความหมายใน forex.

Best Tips When Filing A PPI Claim. PPI m/ m และ Core PPI m/ m ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาที ่ จะต้ อง. Retail Sales m/ m.

ดั ชนี ความเชื ่ อมั ่ น ผู ้ บริ โภค ออก ทุ กวั นศุ กร์ ที ่ สองของเดื อนโดย Michigan Index จะเปรี ยบเที ยบระหว่ างดั ชนี สองตั วคื อ สิ ่ งที ่ คาดหวั งและ สิ ่ งที ่ เป็ นไปจริ ง ๆ ถ้ าสิ ่ งที ่ คาดหวั งไว้ และสิ ่ งที ่ เป็ นจริ งมี ค่ าใกล้ เคี ยงกั นหมายถึ งเศรษฐกิ จเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั บที ่ หวั งไว้ ซึ ่ งจะทำให้ ค่ าเงิ นแข็ งค่ าขึ ้ น. Ppi ความหมายใน forex. 5% สำนั กข่ าวซิ นหั วรายงานว่ าราคาผู ้ บริ โภคและผู ้ ผลิ ตในเดื อนกรกฎาคมเพิ ่ มขึ ้ น 0. Best Tips When Filing A PPI Claim | JD Media Inc.


การใช้ Leverage อาจจะช่ วยให้ ได้ กำไรหรื อขาดทุ นมากขึ ้ นได้ การเทรดอั ตราแลกเปลี ่ ยนสกุ ลเงิ นมี ความเสี ่ ยงสู งและอาจจะไม่ เหมาะกั บนั กลงทุ นทุ กระดั บ กรุ ณาทำความเข้ าใจความเสี ยงต่ างๆ และสอบถามข้ อมู ลเพิ ่ มเติ มถ้ าจำเป็ น. SICILY MONOCHROME – wystawa fotografii Jacka Poremby. Trading & Currency infographic & data Detail explanation on : - The Employment Report: - Producer Price Index ( ).

วิ เคราะห์ ทางเทคนิ คการเทรดกราฟ Forex EUR/ USD ศุ กร์ 11 ธั นวาคม 2558 ปั ่ นกำไรสบายกระเป๋ า> > $ $ $ ตอนนี ้ ตลาดเริ ่ มให้ ความสำคั ญกั บกระแส เรื ่ องการขึ ้ นดอกเบี ้ ย โดยจะเป็ นผลลบกั บตลาดดั ชนี ทั ้ วโลก ดั ชนี Vix เริ ่ มปรั บขึ ้ นตามความเสี ยง - น้ ำมั นยั งคง. เปิ ดตั วอย่ างเป็ นทางการแล้ วสำหรั บ iPhone 5 มาพร้ อมกั บ iOS 6 ระบบปฏิ บั ติ การใหม่ ล่ าสุ ดของทาง Apple และก็ เป็ นไปตามความคาดหมายโดยลั กษณะของ iPhone 5 นั ้ นหน้ าจอจะกว้ างกว่ า iPhone 4S แต่ ก็ ยั งจะสามารถใช้ มื อข้ างเดี ยวใช้ งานได้ โดยลั กษณะส่ วนใหญ่ เป็ นไปตามภาพที ่ หลุ ดมาก่ อนหน้ านี ้.

PPI ซึ ่ งจะถู กจั บตามองมากกว่ า เพราะจะมี ผลกั บอั ตราเงิ นเฟ้ อ เนื ่ องจาก PPI จะเป็ นตั วที ่ ออกมาก่ อน CPI หาก PPI มี ค่ าสู งมั กจะทำให้ CPI มี ค่ าที ่ สู งตามไปด้ วย ดั งนั ้ นการที ่ PPI. ( Producer Price Index. Blog Archives - ความรู ้ เรื ่ องตลาดเงิ น การลงทุ น forex หุ ้ น 8 ก. ปฏิ ทิ นเศรษฐกิ จ | โบรกเกอร์ Forex | FXCL | Forex Broker.

Despite the miss the number was. Ppi ความหมายใน forex. กราฟที ่ อยู ่ ในตลาด Forex ของ EUR ก็ จะ.

เพราะจะมี ผลกั บอั ตราเงิ นเฟ้ อ เนื ่ องจาก PPI จะเป็ นตั วที ่ ออกมาก่ อน CPI หาก PPI มี ค่ าสู งมั กจะทำให้ CPI มี ค่ าที ่ สู งตามไปด้ วย ดั งนั ้ นการที ่ PPI มี ค่ าสู งจะทำให้ ค่ าเงิ นอ่ อนค่ าลง. Ppi ความหมายใน forex. คำเตื อนทางกฎหมายที ่ สำคั ญ - คำเตื อนเกี ่ ยวกั บความเสี ่ ยง: - Disclaimer: การซื ้ อขายแลกเปลี ่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศและหรื อ CryptoCurrencies on. ดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต ( Producer price index ( PPI).

เวลาไทย, ข่ าว Non- Farm Payrolls จะประกาศ และมี แนวโน้ มว่ าจะดี งาม กั บสกุ ล USD 2). แท่ งนั ้ นมี ราคา 15 บาท หมายความว่ า เงิ นเฟ้ อทำให้ " มู ลค่ าของเงิ นลดลง" จึ งซื ้ อของได้ ในราคาที ่ แพงขึ ้ น การวั ดอั ตราเงิ นเฟ้ อเราจะวั ดด้ วยด้ วยดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต ( producer price index: PPI) หรื อ ดั ชนี ราคาผู ้ บริ โภค ( consumer.


Posted by makepips. Forex factory จะแบ่ งผลกระทบที ่ รุ นแรงไว้ 3 ระดั บคื อ สี เหลื อง คื อผลกระทบระดั บต่ ำ สี ส้ ม คื อผลกระทบปานกลาง สี แดง คื อผลกระทบสู ง แต่ ทั ้ งนี ้ ทั ้ งนั ้ นต้ องดู ที ่ ตั วเลขที ่ ออกมาด้ วยว่ าแตกต่ างจากของเดิ มมากน้ อยแค่ ไหน แม้ จะเป็ นข่ าวสี แดงที ่ มี ผลกระทบมาก. คู ่ สกุ ลเงิ น EUR/ CAD ปรั บตั วสู งขึ ้ นเมื ่ อเที ยบกั บตั วเลขความเชื ่ อมั ่ นของผู ้ บริ โภคในปั จจุ บั น แต่ ข่ าวร้ ายก็ คื อข้ อมู ล PPI.

Com แต่ ไม่ รู ้ ความหมายของข่ าวนั ้ นว่ าแปลว่ าอะไร ตั วเลขออกมาแล้ วจะส่ งผลยั งไง วั นนี ้ ผมก็ เลยหาความหมายของข่ าวมาให้ นะครั บ. Consumer sentiment : ดั ชนี ความเชื ่ อมั ่ นผู ้ บริ โภค เป็ นการสำรวจความเชื ่ อมั ่ นของผู ้ บริ โภคว่ ารู ้ สึ กอย่ างไรเกี ่ ยวกั บเศรษฐกิ จ ถ้ าความเชื ่ อมั ่ นเป็ นบวก และมี ค่ าสู ง.
Analysis | Steve dollar เริ ่ มต้ นด้ วยปฏิ ทิ นตารางข่ าวสำคั ญๆ กั นก่ อนครั บ อย่ างวั นนี ้ จะมี สกุ ลเงิ นสำคั ญๆ ที ่ น่ าติ ดตามจากข่ าวได้ แก่ JPY GBP, USD และ CAD ซึ ่ งวั นนี ้ เป็ นวั นสุ ดท้ ายของสั ปดาห์ การเทรด คาดว่ ากราฟในช่ วงดึ กของวั นนี ้ จะมี ความผั นผวนอย่ างมาก เรามาดู กั นว่ าในแต่ ละค่ าเงิ นนั ้ นมี ปั จจั ยสำที ่ จะส่ งผลกระทบต่ อค่ าเงิ นในด้ านใดบ้ าง. ( PPI) ดั ชนี ความมั ่ นใจผู ้ บริ โภค ( CCI), ดั ชนี ต้ นทุ นการจ้ างงาน ( ECI) อั ตราการว่ างงาน ฯล จากตารางข้ างบนได้ แสดงถึ งความสำคั ญของแต่ ล่ ะข่ าวที ่ มี ผลกระทบต่ อค่ าเงิ น USD โดยลำดั บความรุ นแรงไว้ 3 ระดั บ จากมากไปหาน้ อยดั งนี ้ สี แดงหมายถึ ง มี กระทบที ่ รุ นแรง ( High Impact Expected) สี ส้ มหมายถึ ง มี ผลกระทบปลานกลาง ( Med Impact. Forex weekly alertแปลงความเห็ นหรื อประมาณการณ์ ต่ างๆ ที Áปรากฏในรายงานฉบั บนี Ëโดยไม่ ต้ องแจ้ งล่ วงหน้ า รายงานฉบั บนี Ëมี วั ตถุ ประสงค์ เพื Áอใช้ ประกอบการตั ดสิ นใจของนั กลงทุ น โดยไม่ ได้ เป็ นการชี Ëนํ าหรื อชั กชวนให้ นั กลงทุ นทํ าการซื Ëอ. มาดู ความหมาย.

คู ่ สกุ ลเงิ น. มามองที ่ คู ่ EUR/ USD - - - >.

1% ซึ ่ งจะเท่ ากั บครั ้ งก่ อนหน้ าและ PPI y/ y. * - การซื ้ อขายเงิ นดิ จิ ตอลและการดำเนิ นงานที ่ เกี ่ ยวข้ องดำเนิ นการโดย Prime Trading Securities Ltd ซึ ่ งได้ รั บการควบคุ มโดย. ความหมาย. กลาง GBP 15. It all started with the early- week release of US PPI which rallied to more than two- years high and helped USD to extend its prior up- moves. 1% เมื ่ อเที ยบกั บที ่ ขยายตั ว 1.


Davvero utile, soprattutto per principianti. 9% ซึ ่ งเลวร้ ายยิ ่ งกว่ า. ดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ตจะแสดงถึ งการเปลี ่ ยนแปลงราคาของสิ นค้ าอุ ตสาหกรรม ผลกระทบต่ อค่ าสกุ ลเงิ นจะคล้ ายกั บ CPI. หมายเหตุ : FXCL Markets Ltd.
ปฏิ ทิ นเศรษฐกิ จ - XForex. อั ตราเงิ นเฟ้ ออั ตราการเปลี ่ ยนแปลงราคาตะกร้ าสิ นค้ าและบริ การเป็ นตั วบ่ งชี ้ ที ่ คาดว่ าจะได้ รั บการคาดหมายมากที ่ สุ ดเพื ่ อวั ดสุ ขภาพโดยรวมของเศรษฐกิ จ.
ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศเป็ นหนึ ่ งในอิ นเคเตอร์ เบื ้ องต้ นที ่ แสดงถึ งสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุ บั น GDP = การบริ โภค + การใช้ จ่ ายของรั ฐบาล. ปฏิ ทิ นเศรษฐกิ จ - RoboForex ข้ อเสนอแนะ.
รวมคำศั พท์ ในวงการตลาด Forex | Focusmakemoney Alpha Capture อั ลฟ่ าหมายถึ งส่ วนหนึ ่ งของความเสี ่ ยงของหุ ้ นและผลตอบแทนซึ ่ งเป็ นส่ วนที ่ เป็ นหุ ้ นรายบุ คคลเมื ่ อเที ยบกั บตลาดโดยรวม. ความหมายของข่ าวเศรษฐกิ จที ่ ส าคญั ที ่ มี ผลกบั ตลาด Forex| บอร์ ด แจกความ. วั นนี ้ 11 มกราคม จะมี การประกาศที ่ เกื อบจะสำคั ญของสกุ ลเงิ นดอลล่ าร์ หรื อของสหรั ฐอเมริ กาก็ คื อ PPI m/ m และ Core PPI m/ m ซึ ่ งจะประกาศในวั นนี ้. O Índice de Preços no Produtor ( PPI) é um indicador de inflação que mede a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e.

UK Construction Sector Expands More Than Expected - IQ Option 5 ธ. ประเด็ นหลั กเมื ่ อวานที ่ เกิ ดขึ ้ นและสร้ างความผั นผวนให้ กั บตลาด Forex คื อ ธนาคารกลางสวิ สเซอร์ แลนด์ ( SNB) ประกาศยกเลิ กการตรึ งค่ าเงิ น ( Peg) ไว้ กั บสกุ ลเงิ นยู โร และส่ งผลให้ ระดั บ CAP ที ่. EUR 17: 00 คู ่ เงิ น.

Forex Market Economic Calendar for Wednesday 6th December. คาดการณ์ อั ตราเงิ นเฟ้ อโดยใช้ ดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต - TalkingOfMoney. Ppi ความหมายใน forex.
| Pinterest | Filing. ลำดั บความสำคั ญ ข่ าวเศรษฐกิ จ ~ Inform- Invest 28 พ.
ผลิ ตภั ณฑ์ มวลรวมในประเทศ ( Gross domistic product ( GDP) ). | ForexBuddyTrader.


38 จากความเชื ่ อมั ่ นของนั กลงทุ นที ่ เพิ ่ มมากขึ ้ นว่ าเศรษฐกิ จของสหรั ฐอเมริ กาจะสามารถฟื ้ นตั ว. ต่ างชาติ ขายสุ ทธิ ในตลาดหุ ้ นไทย 3 131 ล้ านบาท ขณะที ่ Short สุ ทธิ ในฟิ วเจอร์ อี ก 2 573 สั ญญา และเริ ่ มขายสุ ทธิ ในตราสารหนี ้ เป้ นวั นแรก 3612 ล้ านบาท. ใครเทรดสามคู ่ เงิ นนี ้ นั ้ นควรให้ สั งเกตตาม Zone ตรงนี ้ ด้ วยเนื ่ องจากอาจจะมี ความผั นผวนจนสุ ด Zone ในการเทรดนั ้ นใครมี Order ใครมี ออเดอร์ USD ติ ดอยู ่ ต้ องดู ด้ วยนะครั บ.

The Week in Focus: 14 March - 18 March - FXPRIMUS 18 มี. Ppi ความหมายใน forex. ส่ วน fundamental analysis นั ้ น,. 2558 - TDC Gold 16 ม.


Live- forex- news- US- Dollar- May- Rise- on- PPI- Data. Ppi ความหมายใน forex. ในขณะนี ้ อาจเป็ นความคิ ดที ่ นึ กคิ ดสำหรั บบางคนความหมายที ่ แท้ จริ งจะขึ ้ นอยู ่ กั บความสามารถของประธานาธิ บดี ที ่ จะผลั กดั นผ่ านนโยบายการเจริ ญเติ บโตของเขาและที ่ ที ่ การค้ าทางการเมื องกลายเป็ นเศรษฐกิ จ. 4% while only rising 2.
Forex เปิ ดจริ งบั ญชี ในประเทศไทย Quickly To Earn On Forex Trading. Week of US economy data.

Napisany przez zapalaka, 26. เยนแข็ งขึ ้ นแตะระดั บต่ ำสุ ดในรอบ 6 เดื อนขณะที ่ Dollar Under Pressure. ไอ้ 50 PIP ที ่ คุ ณหวั งมั นคงไม่ มี ความหมายอะไรหรอก คุ ณควรต้ องเริ ่ มคิ ดใหม่ แล้ วล่ ะว่ าการได้ 10 PIP ต่ อวั นมั นดี กว่ าการขาดทุ นเพราะหวั งจะได้ 50 PIP จริ งไหม ก็ ในเมื ่ อการได้ 50 PIP.

8% ขณะที Áนั กวิ เคราะห์ คาดการณ์ ก่ อ นหน้ านี Ëว่ า ดั ชนี PPI และดั ชนี PPI พื Ëนฐานจะ. Licencia a nombre de: Clan DLAN. พื ้ นฐาน Forex กั บแนวทางในการวิ เคราะห์ - สอนเทรดforex online # เรี ยน forex.
เลเวอเรจ. 5% ตามคาด ดั ชนี ดอลลาร์ ซึ ่ งวั ดความเข้ มแข็ งของดอลลาร์ ต่ อตะกร้ าหกสกุ ลเงิ นหลั กที ่ เพิ ่ มขึ ้ นร้ อยละ 0.


PPI ย่ อมาจากอะไร - เกร็ ดความรู ้. ปฏิ ทิ นเศรษฐกิ จ - InstaForex Economic Calendar contains only the most important financial news of the forex market and is updated online.

KTAM Daily Update Update 10 ม. เรี ยนรู ้ ฟอเร็ กกั บเรา!


บทวิ เคราะห์ ประจำวั นที ่ 16 ม. เหตุ การณ์ ที ่ เกิ ดขึ ้ นทางเศรษฐกิ จนั ้ นมี อิ ทธิ และส่ งผลต่ อตลาดได้ ในหลากหลายทาง โดยวิ เคราะห์ จากเหตุ การณ์ ที ่ จะเกิ ดขึ ้ นอั นใกล้ และผลกระทบที ่ อาจเกิ ดขึ ้ นได้. GNP GDP, CPI และ PPI indexes, อั ตราเงิ นเฟ้ อ, อั ตราการว่ างงาน, สิ นค้ าโภคภั ณฑ์ และดั ชนี ภาคอุ ตสาหกรรม ดุ ลการค้ าและดุ ลการชำระเงิ น เป็ นตั วชี ้ วั ดที ่ สำคั ญที ่ สุ ด. 05/ Mar/ 05: 10, บทวิ เคราะห์ คู ่ เงิ น.
เสนอข้ อมู ลตั วเลขสถิ ติ ของเหตุ การณ์ แต่ ละอย่ าง การคาดการณ์ ของเหตุ การณ์ นั ้ น และรายงานหลั งเหตุ การณ์ รวมทั ้ งผลลั พธ์ ที ่ เกิ ดขึ ้ นจริ ง ปฏิ ทิ นการเงิ นมี ความสำคั ญอย่ างยิ ่ งต่ อการติ ดตามความเคลื ่ อนไหวในตลาดเงิ นตราต่ างประเทศ และเป็ นกุ ญแจสู ่ การซื ้ อขายอย่ างเต็ มประสิ ทธิ ภาพ พั ฒนาทั กษะการซื ้ อขายของคุ ณ และติ ดตามเหตุ การณ์ โดยใช้ ปฏิ ทิ น Forex ของเรา. การติ ดตั ้ งโปรแกรม MT4 ง่ ายๆ เหมื อนการติ ดตั ้ งโปรแกรมทั ่ วไปครั บ เมื ่ อดาวน์ โหลดและติ ดตั ้ งโปรแกรมเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ไปเปิ ดบั ญชี เล่ นหุ ้ น Fore. หรื อขายหลั กทรั พย หรื อตราสารทางการเงิ นใดๆ ที Á ปรากฏในรายงาน.
ดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต ออก. ตลาดทองคำหุ ้ นไทย Java Forex Exchange Rates Today In Lesotho ออสสิ ริ ส ระบุ สั ปดาห์ ที ่ ผ่ านมาราคาทองลงไปแตะระดั บ$ 1241 ซึ ่ งต่ ำสุ ดในรอบ 4 เดื อนหลั งจากเห็ นความเป็ นไปได้ ในการขึ ้ นดอกเบี ้ ยของธนาคารกลางสหรั ฐ( เฟด) ในเดื อนพ. Capital builder provides best Forex tips to our traders who trade in Indian and Foreign exchange market.
จากข้ อมู ลดั ชนี ความเชื ่ อมั ่ นของผู ้ บริ โภคได้ บ่ งบอกว่ ามี ความทรงตั วมาตั ้ งแต่ เดื อนที ่ แล้ วซึ ่ งคงที ่ ที ่ ระดั บ 10. ความหมายของภาวะการเงิ น คื อ“ ภาวการณ์ ที ่ มี การเปลี ่ ยนแปลงทางการเงิ นซึ งเกิ ดจากการเปลี ่ ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิ จ”.

สิ ้ นสุ ดการรอคอยสำหรั บ iPhone 5 | ข่ าวไอที ข่ าวเทคโนโลยี อั พเดทใหม่. วิ เคราะห์ PPI m/ m+ Core PPI m/ m - ForexBuddyTrader FBS # Forex # AnalyticsPPI m/ m และ Core PPI m/ m ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาในค่ ำคื นนี ้ สกุ ลเงิ นดอลล่ าร์ อาจจะมี ความผั นผวนเล.

ศู นย์ เรี ยนรู ้ forex สำหรั บผู ้ สนใจ/ มื อใหม่ | Forex Thaiclub ยิ นดี กั บทุ กท่ านด้ วยที ่ ได้ มาศึ กษาการลงทุ นในตลาด Forex ในเว็ บไซต์ เรา ตลาดแห่ งนี ้ กำลั งได้ รั บความนิ ยมขึ ้ นเรื ่ อยๆ นั กลงทุ นชาวไทยแห่ กั นมาศึ กษาเพื. Sideway Down Gold 4H No Position 24 มี. คนที ่ เคยเทรดอยู ่ Exness ก็ ไปใช้ บริ การที ่ XM กั นหลายคน เพราะมี ข้ อดี หลายข้ อมาก XM Broker เป็ นโบรก 5 จุ ด สั ญชาติ รั สเซี ย แบบเดี ยวกั บ Exness เลยครั บ มี ความมั ่ นคง.

Ppi ความหมายใน forex. Exchange Rates/ Forex.

Comenzado por Yebenoso Bailén Sicilia Hispana Reg. เทรดกั บเรา - TurboForex Temos varias noticias no carlendario economico da Turbo forex como a Confiança do Consumidor que mede o nível de confiança dos consumidores na actividade. ดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต ( PPI) เดื อน มิ. Few Important Releases To Propel Forex Moves - MTrading 20 ก. Forex ทำเงิ นได้ อย่ างไร การเทรดค่ าเงิ นในตลาดฟอเร็ กซ์ ( Forex) รู ปแบบ. PPI – Producer price index : ดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต PPI เป็ นตั วค่ าเฉลี ่ ยของราคาผู ้ ผลิ ตที ่ มาจากสิ นค้ าและบริ การต่ างๆ โดย PPI นั ้ นจะคล้ ายกั บ CCI.

ในสั ปดาห์ นี ้. ( มหาชน) จะไม่ รั บผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ทั Ëงปวง ที Áเกิ ดขึ Ëนจากการนํ าข้ อมู ล คํ าแนะนํ า บทวิ เคราะห์ การคาดหมาย และความคิ ดเห็ นต่ างๆ ที Áปรากฏในรายงานนี Ëไปใช้ โดยผู ้ ที Áประสงค์ จะนํ าไปใช้ ใน. คุ กกี ้ ใช้ แล้ ว Trading CFDs / Crypto มี ความเสี ่ ยงและอาจส่ งผลต่ อการสู ญเสี ยเงิ นลงทุ นของคุ ณ ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคุ ณเข้ าใจถึ งความเสี ่ ยงที ่ เกี ่ ยวข้ องและไม่ ลงทุ นมากกว่ าที ่ คุ ณสามารถจะสู ญเสี ยได้. ทิ ศทางการเงิ น รายสั ปดาห์ นี ้ 22/ 05/ / 05/ 2560 USD.
ปี 2560 ส านั กงานปริ วรรตเงิ นตราแห่ งรั ฐของจี น ( SAFE) เปิ ดเผยว่ า. ภาวะเงิ นเฟ้ อและภาวะเงิ นฝื ด | EXNESS 4 มิ. อย่ างใกล้ ชิ ด. PPI m/ m และ Core PPI m/ m หรื อเรี ยกว่ าการประกาศดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ตของประเทศสหรั ฐอเมริ กานั ้ นส่ วนใหญ่ มั กจะมี ความสั มพั นธ์ ไปถึ งอั ตราเงิ นเฟ้ อหรื อดั ชนี ราคาผู ้ บริ โภคดั งนั ้ นนั กลงทุ น. In the EU PPI was better than expected for the month but missed YOY expectations. PPI ( Producer Price Index ). Community Calendar. แนวคิ ดของ technical analysis ขึ ้ นอยู ่ กั บดุ ลความสั มพั นธ์ ระหว่ างอุ ปสงค์ และอุ ปทานที ่ แสดงอยู ่ ในกราฟเป็ นไปตามกฏทางคณิ ตศาสตร์.
Ppi ความหมายใน forex. เงื ่ อนไขพื ้ นฐานและแนวคิ ดในโลกของฟอเร็ ก - LiteForex เริ ่ มต้ นเพื ่ อ เรี ยนรู ้ การซื ้ อขาย Forex และคุ ณจะเห็ นว่ าฟอเร็ กเป็ นเรื ่ องง่ าย. 4 respuestas; 1252.

ไม่ มี ตลาดใดๆ. Forex Calendar บอกว่ า8 December, เวลา 20. - Len Forex 22 พ.


Currency Pair การซื ้ อขาย Forex จะกระทำในคู ่ สกุ ลเงิ น: สกุ ลเงิ นหนึ ่ งซื ้ ออื ่ น ๆ ขาย ซึ ่ งจะช่ วยทำขึ ้ นเป็ นอั ตราแลกเปลี ่ ยน. Net PPI ย่ อมาจาก Pixel Per Inch หรื อจำนวนจุ ดให้ สี ต่ อตารางนิ ้ ว PPI เป็ นหน่ วยที ่ นิ ยมมาใช้ ในการบอกคุ ณลั กษณะของหน้ าแสดงผลสมาร์ ทโฟน แทบเล็ ต - เกร็ ดความรู ้. Ask คื อ ราคาที ่ Dealer กำลั งขาย Base Currency ในการแลกเปลี ่ ยน เพื ่ อให้ ได้ Quot Currency แบบนี ้ หมายความว่ า Ask คื อราคาที ่ คุ ณจะซื ้ อ Buy ( เวลาคุ ณ buy จะซื ้ อที ่ ราคา Ask ขายที ่ ราคา Bid ) สำหรั บการซื ้ อหรื อขาย Buy/ Sell ความหมายง่ าย ๆ คื อ จะซื ้ อคู ่ เงิ นที ่ เชื ่ อว่ า Base Currency จะมี อั ตราราคาเพิ ่ มขึ ้ นกว่ า Quot Currency ( BUY). ว่ า มี ความเป็ นไปได้ 35% ที ่ เฟดจะปรั บขึ ้ นอั ตราดอกเบี ้ ยอย่ างเร็ วที ่ สุ ดใน.

PPI m/ m และ Core PPI m/ m ของสหรั ฐอเมริ กาค่ ำคื นนี ้ ทิ ศทางทองคำ. - Carpath สำนั กสถิ ติ ออเตรเลี ย/ Private Capital Expenditure/ forex ราคาทองคำสหรั ฐxauusdร่ วงลงในภาคเช้ าeurusdเคลื ่ อนที ่ ในวงแคบไซด์ เวย์ / ดั ชนี ความเชื ่ อมั ่ นทางธุ รกิ จMNI/ MNI Business Sentiment Indicator/ forex EURUSDและทองคำxauusdผั นผวนแรงขณะเปิ ดเผยบั นทึ กผลการประชุ มFOMC/ ธนาคากลางสหรั ฐอเมริ กา/ FOMC, Janet L. ระดั บความสำคั ญของปฏิ ทิ นเศรษฐกิ จ 1.

Com - เงิ นดอลลาร์ ลดลงแตะระดั บต่ ำสุ ดในรอบ 4 เดื อนเมื ่ อเที ยบกั บสกุ ลเงิ นอื ่ นๆ. ข่ าวสำคั ญในรอบสั ปดาห์ ที ่ 14- 18 มี นาคมของ FXPRIMUS การประชุ มของ BoJ Fed และ BoE, ผลผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรมและยอดค้ าปลี กของสหรั ฐฯ งบประมาณและข้ อมู ลแรงงานของอั งกฤษ.

Ppi ความหมายใน forex. Licencia a nombre de:. หั ดเทรดทองหั ดลงทุ นทองทดลองวิ ธี ซื ้ อขายเก็ งกำไรราคาทองผ่ านแอพพลิ เคชั ่ นMT4 ซื ้ อง่ ายขายคล่ องเพิ ่ มความสะดวกสบายให้ นั กลงทุ น. เราไม่ ให้ บริ การทางการเงิ นแก่ ผู ้ ที ่ อาศั ยอยู ่ ในส แคนาดา สหรั ฐ และญี ่ ปุ ่ น. Community Forum Software by IP. ความหมายของข่ าว | Forex Trading Blog สอนเทรด Forex - แหล่ งศึ กษา. แนวโน้ มค่ าเงิ นรายสั ปดาห์ ของค่ าเงิ น USD EUR และ GBP ตั ้ งแต่ วั นที ่ 22/ 05/ / 05/ 2560 ในระหว่ างสั ปดาห์ นี ้ จะเป็ นอย่ างไร.

- FxPremiere 10 ส. Daily - ธนาคาร ซี ไอเอ็ มบี ไทย 15 พ. Empire State Manufacturing Index. ซึ ่ งเป็ นการประกาศที ่ สำคั ญไม่ แพ้ กั นโดยที ่ การประกาศแรกก็ คื อ PPI m/ m ซึ ่ งนั กวิ เคราะห์ คาดการณ์ เอาไว้ ว่ าจะอยู ่ ที ่ 0.

Building permits. สำคั ญมาก ชื ่ อก็ บอกอยู ่ แล้ วว่ าสำคั ญมาก. Votes Prelim UoM Consumer Sentiment, Retail Sales q/ q, CPI m/ m, Unemployment Claims, PPI m/ m, Official Bank Rate, Building Permits, Monetary Policy Summary Core CPI m/ m.

GNP อั ตราการว่ างงาน, อั ตราเงิ นเฟ้ อ, GDP, สิ นค้ าโภคภั ณฑ์ และดั ชนี ราคาภาคอุ ตสาหกรรม, ดั ชนี CPI และ PPI ดุ ลการค้ าและความสมดุ ลของการชำระเงิ นเป็ นตั วชี ้ วั ดที ่ สำคั ญที ่ สุ ด. PPI m/ m และ Core PPI m/ m ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาในค่ ำคื นนี ้ - FBS 15 ก. เศรษฐกิ จที ่ ดี ในการดู ข่ าว Forex. In Sicily – Elio Vittorini The Poor Mouth – Flann O' Brien. ซึ ่ งในการประกาศในครั ้ งนี ้ ส่ วนใหญ่ อาจจะส่ งผลในระยะสั ้ นกั บการประกาศPPI m/ m และ Core PPI m/ m เพราะ นั กลงทุ นตลาดเงิ นอาจจะให้ ความสำคั ญในด้ านการผลิ ตเล็ กน้ อยซึ ่ งจะส่ งผลให้ กั บสกุ ลเงิ นดอลล่ าร์ ไม่ มากจึ งอาจจะทำให้ สกุ ลเงิ น ดอลล่ าร์ มี ความผั นผวนเล็ กน้ อยเท่ านั ้ นโดยนั กวิ เคราะห์ ได้ คาดการณ์ เอาไว้ ว่ าการประกาศ PPI m/ m.


พื Ëนฐานเพิ Á มขึ Ëน 0. วิ ธี ดู กราฟforex: Aprilเม. The rise was then backed. พื ้ นฐานของ Fundamental Analysis - WeForexEasy.

และความจำเป็ นที ่ จะต้ องให้ ความสำคั ญกั บนโยบายการส่ งเสริ มการเติ บโตของสิ นเชื ่ อโดยไม่ ทำให้ อั ตราแลกเปลี ่ ยนลดลง. วิ เคราะห์ ทางเทคนิ คการเทรดกราฟ Forex EUR/ USD ศุ กร์ 11 ธั นวาคม 2558. บล็ อกเกี ่ ยวกั บการลงทุ นในหุ ้ น FOREX และการให้ ความรู ้ | Forex | Pinterest บล็ อกเกี ่ ยวกั บการลงทุ นในหุ ้ น FOREX และการให้ ความรู ้.


Find this Pin and more on Forex by mutchalininta. JPY ธนาคารหยุ ดวั น marine day japan กลาง EUR 13.

Com ลงทุ นเก็ งกำไรทองคำสะดวกทุ กที ่ เมื ่ อลงทะเบี ยนผ่ านโบรกเกอร์ EXNESSและติ ดตั ้ งแอพพลิ เคชั ่ นในการเทรดไว้ ที ่ โทรศั พท์ สมาท์ โฟนหรื อไอแพดบนคอมพี ซี หรื อโน๊ ตบุ ๊ ดเน็ ตบุ ๊ คและวิ นโดว์ โฟน 2. Forex คู ่ EUR/ USD ในวั นศุ กร์ ที ่ 8 ธั นวา ที ่ ผ่ านมาครั บ/ / มี ความงงกั บข่ าว. ดั ชนี ราคาผู ้ ผลิ ต ( PPI) ดั ชนี ความมั ่ นใจผู ้ บริ โภค ( CCI), ดั ชนี ต้ นทุ นการจ้ างงาน ( ECI) อั ตราการว่ างงาน.


Market Outlook 26 เม. ค่ าเงิ นบาทจะเคลื ่ อนไหวในกรอบระหว่ าง 32. การเปิ ดตั วของตลาดหลั กทรั พย์ ราคา Forex ในประเทศไทย Risk. 5% ในปี นี ้ PPI เพิ ่ มขึ ้ น 5.
ต่ ำ EU 15. วิ ธี ดู ข่ าวเพื ่ อเทรด ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ - Forexinthai 11 ส.

โอกาสความเป็ นไปได้. เมื ่ อมี การคำนวณค่ า PPI หลั กรายการต่ างๆที ่ มี ความผั นผวนเช่ นราคาพลั งงานและอาหารถู กแยกออกจากการคำนวณหลั ก แม้ ว่ าการละเว้ นเหล่ านี ้ จะช่ วยลดความถู กต้ องโดยรวมของดั ชนี ราคาของพวกเขาจะได้ รั บอิ ทธิ พล. ฝากเงิ น.


การ วิ เคราะห์ ปั จจั ย พื ้ นฐาน - Larson& Holz – Forex CFD Binary. ต่ างประเทศที ่ ผิ ดกฏหมายในปี 2560 ซึ ่ งรวมถึ งธนาคารใต้ ดิ น นอกจากนี ้. Producer Price Index. ความหมายของข่ าวเศรษฐกิ จที ่ ส าคญั ที ่ มี ผลกบั ตลาด Forex Non- farm Payrolls หรื อ NFP ข่ าวประกาศตวั เลข Non- Farm Employment Change.
หลายคนดู ข่ าวใน www. แนวคิ ดของการวิ เคราะห์ ทางเทคนิ คจะขึ ้ นอยู ่ กั บคำสั ่ งที ่ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างอุ ปสงค์ และอุ ปทานแสดงในกราฟราคาเป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ของคณิ ตศาสตร์. เทรดทอง Forex CFD กั บ EXNESS ได้ ความรู ้ | เทรดทอง. การติ ดตั ้ งโปรแกรม MT4 และ เปิ ดบั ญชี.


Cluj - Catania ( Sicilia) august - last post by omgs. ฟอเร็ ก เป็ นตลาดสกุ ลเงิ นระหว่ างประเทศที ่ ช่ วยให้ คุ ณมี รายได้ จากความแตกต่ างในอั ตราแลกเปลี ่ ยนที ่ ผั นผวน, แต่ ไม่ เหมาะสำหรั บนั กลงทุ นทุ กคน โปรดทำความเข้ าใจกั บแนวคิ ดพื ้ นฐานและลองซื ้ อขายครั ้ งแรกในบั ญชี ทดลอง.


มี ผู ้ เล่ นที ่ แตกต่ างกั นจำนวนมากในตลาด forex มี. RoboForex Ltd คื อโบรกเกอร์ ระหว่ างประเทศ สมาชิ กของ RoboForex group ได้ รั บการควบคุ มโดย IFSC หมายเลขใบอนุ ญาต IFSC/ 60/ 271/ TS/ 17.

Forex Forex


Forex Knowledge - THAI FOREX Investment นโยบายของธนาคารกลางอาจเรี ยกได้ ว่ าเป็ นนโยบายที ่ " ชอบควบคุ มอั ตราเงิ นเฟ้ อ" หรื อ " ชอบกระตุ ้ นเศรษฐกิ จ" โดยขึ ้ นอยู ่ กั บว่ านโยบายจะให้ ความสำคั ญกั บอั ตราเงิ นเฟ้ อหรื อการเติ บโต มากกว่ า นโยบายที ่ ชอบควบคุ มอั ตราเงิ นเฟ้ อมั กจะทำให้ อั ตราดอกเบี ้ ยสู งขึ ้ น ขณะที ่ ปกติ แล้ ว นโยบายที ่ ชอบกระตุ ้ นเศรษฐกิ จบ่ งชี ้ ว่ าอั ตราดอกเบี ้ ยกำลั งจะลดลง. อั ตราเงิ นเฟ้ อ. วิ เคราะห์ ราคาทองคำ | exness24.
Forex corp nottingham
ฟิวเจอร์สป้องกันความเสี่ยง

ความหมายใน forex อขายแลกเปล

com วายแอลจี ( YLG) ราคาขยั บขึ ้ นแต่ ก็ มี แรงขายทำกำไรสลั บออกมา ขณะที ่ ความผั นผวนของราคาลดลงจากช่ วงก่ อนหน้ า ซึ ่ งหากราคาทองคำไม่ สามารถยื นเหนื อ 1, 321. บริ ษั ท ทิ ศทาง แนะนำ แนวรั บ แนวต้ าน Scotiamocatta. คลาสสิ กโกลด์ ( CGF).

ฮั ่ วเซ่ งเฮง( HGF) แนวโน้ มราคาทองคำคาดเคลื ่ อนไหวในลั กษณะ.

ความหมายใน forex Forex

การวิ เคราะห์ Forex - MT5 ส่ วนนี ้ ของพอร์ ทั ล MT5 ประกอบด้ วยบทวิ เคราะห์ ที ่ เกี ่ ยวข้ องซึ ่ งจั ดทำขึ ้ นโดยผู ้ เชี ่ ยวชาญชั ้ นนำในตลาด Forex นอกจากนี ้ ยั งมี บทวิ เคราะห์ Forex, การวิ เคราะห์ ด้ านการเงิ น, และบทความคาดการณ์ โดยอิ งเหตุ การณ์ ทางเศรษฐกิ จที ่ อยู ่ ในปฏิ ทิ น MT5. บทวิ เคราะห์ โดยสรุ ป.
Dollar Eased Against Yen On Concerns Over Suspected Japan Cronyism Scandal. PPI m/ m และ Core PPI m/ m ของสหรั ฐอเมริ กาในค่ ำคื นนี ้ สกุ ลเงิ นดอล.
วั นนี ้ 22 ธั นวาคม จะมี การประกาศที ่ สำคั ญอี กหนึ ่ งการประกาศของสหรั ฐอเมริ กาก็ คื อ PPI m/ m และ Core PPI m/ m ที ่ จะประกาศในเวลา 20: 30 น.

ความหมายใน forex Forex กงานการค

16 และ 1259. 14 ควรติ ดตามการประกาศนี ้ ให้ ดี เนื ่ องจากจะมี ความสั มพั นธ์ เกี ่ ยวกั บการประกาศดั ชนี ราคาผู ้ บริ โภคพื ้ นฐานของสหรั ฐอเมริ กาที ่ จะประกาศออกมาในเร็ ววั นนี ้.
เท่าไหร่ที่ดี forex พ่อค้าทำ
เทรดของ forex

ความหมายใน การจ

Forex Factory ความหมายของข่ าวเศรษฐกิ จ ข่ าวเศรษฐกิ จที ่ มี ผลกระทบกั บ. forex factory วิ ธี อ่ านข่ าวเว็ บไซต์ forexfactory.

com พร้ อมความหมายของข่ าวเศรษฐกิ จที ่ สำคั ญ วิ ธี วิ เคราะห์ ข่ าวผลกระทบต่ อสกุ ลเงิ นสำหรั บเทรด Forex.

โปรโตคอลความลับ forex 2 3
Forex การเลือกตั้ง